Vlaamse startbonus vanaf 1 september 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Alan L  

De regelgeving over de Vlaamse startbonus wijzigt vanaf 1 september 2018. 

Voorwaarden

De startbonus wordt toegekend aan de jongere die: 

  • zijn hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest heeft;
  • een arbeidsdeelname van minstens drie maanden heeft tijdens het schooljaar waarvoor de bonus wordt aangevraagd;
  • het schooljaar beëindigt met vrucht.

Een jongere is elke persoon die gebonden is door een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding. 

Bij de eerste toekenning van de startbonus aan de jongere geldt als bijkomende voorwaarde dat de jongere jonger dan achttien jaar is op 1 september van het schooljaar waarvoor de startbonus wordt aangevraagd, tenzij een onderneming al een stagebonus heeft gekregen voor die jongere.

Bedrag

De startbonus wordt maar één keer per schooljaar toegekend.

De jongere kan de startbonus maximaal drie keer ontvangen.

De startbonus bedraagt:

  • 500 euro bij de eerste en de tweede toekenning;
  • 750 euro bij de derde toekenning.

Lees ook: Vlaamse startbonus vanaf 1 september 2018

Aanvraag en beslissing

De jongere vraagt de startbonus aan bij het Departement WSE binnen vier maanden na het einde van het schooljaar.

Als de jongere minderjarig is, wordt de aanvraag meeondertekend door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De onderneming vraagt de stagebonus aan bij het Departement WSE op zijn vroegst na drie maanden arbeidsdeelname van de jongere en binnen vier maanden na het einde van het schooljaar.

Als de aanvraag onvolledig blijkt, bezorgt het departement WSE de aanvrager een verzoek om bijkomende inlichtingen.

De aanvrager heeft een maand de tijd vanaf de dag die volgt op de ontvangst van het verzoek, om de aanvraag te vervolledigen.

Als de aanvraag niet wordt vervolledigd binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, vervalt ze, behalve als er alsnog een volledige aanvraag wordt ingediend binnen de termijnen.

Uiterlijk vier maanden nadat het departement WSE de volledige en correct ingevulde aanvraag heeft ontvangen, brengt het de aanvrager op de hoogte van de beslissing tot toekenning van de bonus.

De beslissing omvat:

  • in voorkomend geval, het tijdstip van uitbetaling van de bonus;
  • in voorkomend geval, de motivering voor de niet-toekenning van de bonus.

Onrechtmatig ontvangen betalingen worden ambtshalve teruggevorderd binnen achttien maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de bonus. Het departement ziet af van de terugvordering als de persoon die de bonus ontving, is overleden.

Lees de volledige tekst van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de start- en stagebonus