Vlaamse stagebonus vanaf 1 september 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Tyrone Daryl  

De regelgeving over de Vlaamse stagebonus wijzigt vanaf 1 september 2018. 

Voorwaarden

De stagebonus kan toegekend worden aan een onderneming als al de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de vestiging van de onderneming waar de arbeidsdeelname van de jongere plaats vindt, ligt in het Vlaamse Gewest;
  • de jongere heeft bij de onderneming een arbeidsdeelname van minstens drie maanden tijdens het schooljaar waarvoor de bonus wordt aangevraagd.

Bij de eerste toekenning van de stagebonus aan de onderneming geldt als bijkomende voorwaarde dat de jongere jonger dan achttien jaar is op 1 september van het schooljaar waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd, tenzij een andere onderneming al een stagebonus heeft gekregen voor die jongere of die jongere al een startbonus heeft gekregen.

Bedrag

De stagebonus wordt één keer per schooljaar toegekend voor elke jongere die de onderneming opleidt.

De onderneming kan voor elke jongere die ze opleidt, maximaal drie keer een stagebonus ontvangen.

De stagebonus bedraagt:

  • 500 euro bij de eerste en de tweede toekenning;
  • 750 euro bij de derde toekenning. 

Lees ook: Vlaamse startbonus vanaf 1 september 2018

Aanvraag en beslissing

​De onderneming vraagt de stagebonus aan bij het Departement WSE op zijn vroegst na drie maanden arbeidsdeelname van de jongere en binnen vier maanden na het einde van het schooljaar.

Als de aanvraag onvolledig blijkt, bezorgt het departement WSE de aanvrager een verzoek om bijkomende inlichtingen.

De aanvrager heeft een maand de tijd vanaf de dag die volgt op de ontvangst van het verzoek, om de aanvraag te vervolledigen.

Als de aanvraag niet wordt vervolledigd binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, vervalt ze, behalve als er alsnog een volledige aanvraag wordt ingediend binnen de termijnen.

Uiterlijk vier maanden nadat het departement WSE de volledige en correct ingevulde aanvraag heeft ontvangen, brengt het de aanvrager op de hoogte van de beslissing tot toekenning van de bonus.

De beslissing omvat:

  • in voorkomend geval, het tijdstip van uitbetaling van de bonus;
  • in voorkomend geval, de motivering voor de niet-toekenning van de bonus.

Onrechtmatig ontvangen betalingen worden ambtshalve teruggevorderd binnen achttien maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de bonus. Het departement ziet af van de terugvordering als de persoon die de bonus ontving, is overleden.

Lees de volledige tekst van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de start- en stagebonus