Vlaamse handelshuurlening nav het coronavirus (COVID-19)

Geschreven door Lexalert
Foto: Nicolas Nova  

In het Staatsblad van 5 juni 2020 verscheen het besluit van 29 mei 2020 van de Vlaamse Regering over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

De Vlaamse ondernemingen moeten hun zaak verplicht sluiten omwille van de federale coronamaatregelen zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad vanaf donderdag 12 maart 2020.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, wenst de ondernemingen die een pand gelegen in het Vlaamse Gewest hebben en verplicht gesloten zijn ingevolge de coronamaatregelen financieel te ondersteunen door het creëren van een maatregel die de belangen van huurders en verhuurders die een handelshuurovereenkomst afsloten (of een andere juridische structuur waarbij tegen vergoeding een handelspand ter beschikking wordt gesteld, zoals erfpacht, opstal, vruchtgebruik, of brouwerijcontract incl. terbeschikkingstelling van een pand) te verzoenen.

In ruil voor een gedeeltelijke kwijtschelding van het verschuldigde huurbedrag krijgt de verhuurder zekerheid over de betaling van maximum twee maanden van de handelshuur (met een maximum van 35.000 euro), telkens met betrekking tot dit in het Vlaamse Gewest gelegen pand.

De huurder wordt in zijn liquiditeit gesteund via een voorschottenregeling in de vorm van een krediet dat beheerd wordt door PMV/z-Leningen nv om maximum twee maanden huurgelden met een maximum van 35.000 euro te kunnen betalen.

VLAIO zal de klantgerichte werking opnemen en een applicatie voorzien als aanvraagloket en via haar contactcenter de informatieverstrekkende functie opnemen, zodat PMV/z-Leningen nv zich kan concentreren op het verlenen, afhandelen en opvolgen van de kredieten.

Voorwaarden

PMV/z-Leningen nv kan in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest een Handelshuurlening toekennen aan Huurders die dit bij het agentschap Innoveren en Ondernemen aanvragen. Daarvoor moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • de huurder moet een onderneming zijn die recht heeft op de premie voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus;
 • de huurder en verhuurder ondertekenen de modelovereenkomst, ter beschikking gesteld door het agentschap Innoveren en Ondernemen. De huurder en verhuurder moeten dezelfde zijn als in de huurovereenkomst, of hun respectieve rechtsopvolgers ten algemene of ten bijzondere titel. Deze modelovereenkomst bevat minstens
  • het identificatienummer van de geregistreerde huurovereenkomst(en);
  • een vervallen van de verplichting voor de huurder tot betaling van de handelshuur per pand, inclusief lasten voor een periode van 4 maanden en ten minste drie maanden, met ingang van ten vroegste de huur die in de maand april verviel. Indien de huur niet maandelijks betaald wordt, voorziet de overeenkomst in een verrekening pro rata temporis;
  • de kwijtschelding per pand van twee maanden en minimaal één maand huur, inclusief lasten door de verhuurder;
  • een verklaring op eer dat er geen achterstand was in de betaling van de huurgelden op 15 maart 2020 en dat de huur nog lopende is;
  • een verklaring op eer dat de huurovereenkomst(en) op eenvoudig verzoek van het agentschap Innoveren en Ondernemen of van PMV/z-leningen nv zal overgemaakt worden.
 • voor één onderneming bedraagt de waarde van de handelshuurlening maximaal twee maanden huur per pand, inclusief lasten, en nooit meer dan 35.000 euro voor al de panden samen;
 • de handelshuurlening wordt volledig terugbetaald ten laatste 24 maanden na toekenning van het krediet. De terugbetalingen moeten maar starten zes maanden na toekenning van de handelshuurlening. De terugbetalingen worden gelijkmatig gespreid in de 18 maanden volgend op de eerste zes maanden waarin geen terugbetalingen plaatsvinden.
 • een rente van 2 procent per jaar.

Aanvraag en deadline

De huurder dient een aanvraag in via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen voor 1 oktober 2020. Een aanvraag kan betrekking hebben op meerdere panden van eenzelfde Verhuurder, waarvoor de huurder één handelshuurlening vraagt. De huurder vermeldt daarbij haar KBO-nummer. De aanvraag wordt elektronisch afgehandeld. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen onderzoekt de naleving van de voorwaarden die zijn opgelegd bij dit besluit.

Het agentschap Innoveren en Ondernemen informeert de aanvragers over de (on)ontvankelijkheid van hun aanvraag.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen geeft de gegevens van huurders van wie de aanvraag ontvankelijk bevonden wordt door aan PMV/z-Leningen nv. Deze legt in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest aan die Huurders een leningovereenkomst voor. De huurders ondertekenen die leningovereenkomst en bezorgen deze terug aan de diensten van PMV/z-Leningen. Van zodra PMV/z-Leningen nv de ondertekende leningovereenkomst ontvangen heeft, betaalt het de verschuldigde huur op een Belgisch rekeningnummer op naam van de Verhuurder. Deze betaling geldt als een betaling van de Huurder.

PMV/z-Leningen betaalt de kredieten uit, ontvangt de terugbetalingen van kapitaal en intresten in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest op rekeningen van het Vlaamse Gewest. De eventueel opgelopen netto verliezen, alsook de opstart- en beheerskosten die verbonden zijn aan dit instrument, zijn voor rekening van het Vlaams Gewest.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, kan bijkomende modaliteiten en preciseringen bepalen.

Lees de volledige tekst van het besluit van 29 mei 2020 van de Vlaamse Regering over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus