Vlaamse aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden: enkele kleine aanpassingen

Geschreven door Ann Taghon, Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Foto: SoCompact

MB van 12 mei 2017 tot uitvoering van de bepalingen in artikel 2, § 1, tweede lid, artikel 6, § 2, tweede lid, en artikel 8, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden (BS 13 juni 2017)

Werkgevers met een exploitatiezetel in het Vlaams gewest, die vanaf 1 januari 2017 een langdurig werkzoekende tussen 25 en 54 jaar aanwerven, kunnen aanspraak maken op een aanwervingspremie van 4.250 euro bij 12 maanden voltijdse tewerkstelling.

De belangrijkste regels i.v.m. deze nieuwe premie hebben wij voor u uiteengezet in SoCompact nr. 12 – 2017. Meer details kan u vinden op de website van het departement Werk en Sociale Economie.

De nieuwe aanwervingsincentive verkeert nog altijd in de opstartfase die zal lopen tot september van dit jaar. Daarom geldt voorlopig een bijzondere regel i.v.m. de aanvraag die hier online moet gedaan worden. Er geldt ook een afwijkende regel i.v.m. de beslissing over de aanvraag. Dit blijkt uit het hierboven vermelde MB dat deze week in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.

Volledigheidshalve vermelden we dat volgens de Raad van State die afwijkingen geen rechtsgrond vinden in het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2017. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat die bemerking van de Raad van State praktische gevolgen zal hebben.

 

 

1.       Afwijkende aanvraagtermijn

 

In beginsel moet de onderneming de aanvraag op straffe van verval indienen binnen de drie maanden na de indiensttreding van de niet-werkende werkzoekende.

Op dit ogenblik geldt evenwel een aangepaste aanvraagtermijn. De ondernemingen die gedurende de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 mei 2017 een niet-werkende werkzoekende hebben aangeworven, kunnen de aanvraag voor de aanwervingsincentive indienen tot uiterlijk 1 augustus 2017.

 

 

 

 

 

2.       Afwijkende beslissingstermijn

 

Er geldt op dit moment ook een afwijkende termijn voor de beslissing over de aanvragen. In de regel moet de onderneming uiterlijk 30 dagen na de volledige aanvraag op de hoogte gebracht worden van de beslissing tot toekenning van de aanwervingsincentive. In afwijking daarvan is bepaald dat uiterlijk op 1 augustus 2017 een beslissing tot toekenning moet worden genomen voor elke volledige aanvraag die uiterlijk op 30 juni 2017 is ingediend.

3.       Periode gelijkgesteld met inschrijving als werkzoekende

 

De aanwervingsincentive kan worden bekomen voor een werknemer die gedurende minstens twee jaar als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB is ingeschreven. 

Het hierboven vermelde MB bevat niet alleen tijdelijke afwijkingen i.v.m. de aanvraag en de beslissing. Het stelt ook de volgende periodes van inactiviteit gelijk met een inschrijving als niet-werkende werkzoekende:

-     de periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval,

-     de periode van detentie,

-    de periode van onderbreking van de inschrijving als niet-werkende werkzoekende wanneer die onderbreking maximaal drie maanden bedraagt.