Vlaams Huurdecreet - Welke documenten mag de verhuurder opvragen?

Geschreven door Lexalert
Foto: EvelynGiggles  

Het ontwerp van Vlaams Huurdecreet stelt uitdrukkelijk dat de verhuurder enkel die documenten mag opvragen die noodzakelijk zijn om na te gaan of de kandidaat-huurder aan zijn huurdersverplichtingen zal kunnen voldoen.

Om discriminatie van bepaalde kandidaat-huurders tegen te gaan moet het aantal documenten dat gevraagd kan worden aan kandidaat-huurders beperkt worden tot die documenten waarvoor een verhuurder een rechtmatig belang heeft. De verhuurder mag bij de selectie van zijn huurder bepaalde documenten opvragen. Hij mag immers nagaan of de kandidaat-huurder aan zijn huurdersverplichtingen zal kunnen voldoen. Een verhuurder mag echter enkel die documenten opvragen die voor hem strikt noodzakelijk zijn voor de verhuur van zijn woning. Er moet dus een rechtmatig belang zijn voor het opvragen van documenten en de gevraagde informatie mag niet verder gaan dan noodzakelijk is.

Om de rechtsonzekerheid die op dit punt heerst bij zowel kandidaat-huurders als verhuurders weg te werken, wordt daarom voorgesteld dit principe uitdrukkelijk in het Vlaams Huurdecreet op te nemen.

Daarbij  gaat  het  bijvoorbeeld over :

  • een  document  dat  de  identiteit  van  de kandidaat-huurder aantoont;
  • een document dat de woonplaats van de kandidaat- huurder aantoont en
  • een document dat het inkomen van de kandidaat-huurder aantoont.

Lees ook: Vlaams Huurdecreet - Welke elementen komen in de schriftelijke huurovereenkomst?

Het opvragen van documenten die peilen naar de gezondheidstoestand of het gerechtelijk verleden van de huurder is verboden, aangezien deze informatie niet relevant is voor de verhuurder om na te gaan of de kandidaat-huurder zijn huurdersverplichtingen zal kunnen nakomen. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft in 2009 een uitgebreide aanbeveling gedaan over welke documenten door de verhuurder opgevraagd kunnen worden.

Lees de volledige tekst van het voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan