Vlaams Huurdecreet - Verplichte plaatsbeschrijving

Geschreven door Lexalert
Foto: Sitka Projects  

Het ontwerp van Huurdecreet neemt artikel 1730, § 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek over. Het regelt het opstellen van een plaatsbeschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst.

Het  opstellen  van  een  omstandige  plaatsbeschrijving  bij  aanvang  van  de huurovereenkomst is verplicht. Als de partijen geen overeenstemming bereiken, kan elk van de partijen zich tot de vrederechter wenden.

Indien nadien aan de gehuurde plaatsen belangrijke wijzigingen worden aangebracht, kan elke partij eisen dat een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Opnieuw wordt voorzien in de mogelijkheid om bij onenigheid de vrederechter te vatten. Daarvoor wordt in tegenstelling tot de plaatsbeschrijving bij aanvang geen termijn bepaald. Het is immers moeilijk vast te leggen wanneer de termijn na het aanbrengen van de wijzigingen een aanvang zal nemen.

Het is in het belang van de verhuurder dat hij niet talmt met het vatten van de vrederechter, aangezien de door de vrederechter aangestelde deskundige enkel de toestand zal kunnen vaststellen zoals die op dat ogenblik bestaat.

Artikel 1730, § 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt niet mee overgenomen. Deze paragraaf bepaalde dat de regeling over de plaatsbeschrijving van dwingend recht is. Aangezien de volledige titel 2 van dwingend recht is, moet dit niet meer uitdrukkelijk bepaald worden.

Het belang van een kwalitatieve plaatsbeschrijving kan moeilijk overschat worden.

Lees ook: Vlaams Huurdecreet - Welke elementen komen in de schriftelijke huurovereenkomst?

De plaatsbeschrijving vormt de vertrekbasis op het einde van de huurovereenkomst om eventuele huurschade op te lijsten. Daarnaast is een kwalitatieve plaatsbeschrijving ook nuttig voor de verhuurder in procedures van woningkwaliteitsbewaking op basis van titel III van de Vlaamse Wooncode. De verhuurder kan daarbij bijvoorbeeld een kopie van de plaatsbeschrijving doorgeven aan de gewestelijke of gemeentelijke woningcontroleur.

Lees de volledige tekst van het voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan