Vlaams Huurdecreet 2019 - Renovatiehuurovereenkomst

Geschreven door Lexalert
Foto: Erich Ferdinand  

Huurder en verhuurder kunnen volgens het Vlaams Huurdecreet een renovatiehuurovereenkomst afsluiten. De renovatiehuurovereenkomst biedt de mogelijkheid om zowel woningen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen daarmee in overeenstemming te brengen (bv. de  verhuurder  spreekt  met  de  huurder  af  om  de  elektrische  installatie  te vernieuwen in ruil voor een tegenprestatie) als om woningen die wel al aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen nog verder te verbeteren of verfraaien (bv. de verhuurder komt met de huurder overeen om de bestaande keuken en badkamer te vernieuwen in ruil voor een tegenprestatie). 

De partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de huurder zich ertoe verbindt in het gehuurde goed bepaalde werkzaamheden uit te voeren die door de verhuurder zouden moeten worden verricht. De partijen bepalen de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Er kan van de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit worden afgeweken als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  1. de voorgenomen werkzaamheden dienen om het gehuurde goed in overeenstemming te brengen met de elementaire vereisten inzake staat van het goed;
  2. de voorgenomen werkzaamheden worden precies omschreven in de huurovereenkomst;
  3. de aanvang van de werkzaamheden is binnen een redelijk tijdstip bepaald;
  4. er zijn geen huurgelden verschuldigd tijdens de overeengekomen duur van de werkzaamheden, met dien verstande dat de duur niet korter mag zijn dan de duur die redelijkerwijze noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren.

►Blijf op de hoogte van de actualiteit ivm vastgoed. Volg de Up-to-date - Vastgoedrecht met Schoups Advocaten

Zolang het gehuurde goed gebreken vertoont die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden, mag de huurder het gehuurde goed niet bewonen. Een besluit van de Vlaamse Regering bepaalt de gebreke die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden en kan regels vastleggen met betrekking tot het bewijs van het herstel van deze gebreken.

Als het gehuurde goed in overeenstemming werd gebracht met de vereisten inzake de staat van het gehuurde goed vraagt de huurder een conformiteitsattest.

Als tegenprestatie verbindt de verhuurder zich ertoe tijdens een bepaalde periode die meer dan negen jaar kan bedragen, af te zien van het recht om de huurovereenkomst vervroegd op te zeggen of van het recht de herziening van de huurprijs te vragen of verbindt hij zich ertoe de huurprijs te verlagen of kwijt te schelden.

Na de beëindiging van de werkzaamheden wordt op verzoek van de meest gerede partij overgegaan tot de oplevering ervan op tegenspraak.

Het Vlaams Huurdecreet is van toepassing op de schriftelijke huurovereenkomsten die werden gesloten vanaf 1 januari 2019.