Vlaams Huurdecreet - Registratie huurovereenkomst en kosten huurbemiddeling

Geschreven door Lexalert
Foto: wfabry  

Het ontwerp van Vlaams Huurdecreet neemt de artikelen 5bis en 5ter van de Woninghuurwet over.

Bepaald wordt enerzijds dat de verplichting van de registratie van de huurovereenkomst op de verhuurder  en de kosten verbonden aan een eventueel laattijdige registratie volledig ten zijne laste zijn en anderzijds dat de kosten van de huurbemiddeling niet ten laste van de huurder mogen gelegd worden, tenzij de huurder de opdrachtgever is van de bemiddelingsopdracht.

Er werden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht ten opzichte van de tekst in de Woninghuurwet. Wat betreft de kosten voor bemiddeling door een derde wordt voortaan wel gesteld dat het verboden is deze ten laste te leggen van de huurder, tenzij de huurder de opdrachtgever is, in plaats van dat een dergelijk beding voor niet geschreven wordt gehouden. De inhoudelijke gevolgen blijven echter dezelfde: een dergelijk beding zal relatief nietig zijn, waardoor de huurder aan de rechter de buitentoepassingverklaring ervan kan vragen.

Lees de volledige tekst van het voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan