Vlaams Huurdecreet - Huurprijs bij opeenvolgende korte huurovereenkomsten

Geschreven door Lexalert
Foto: Nikki Buitendijk  

Naar aanleiding van de Zesde Staatshervorming werd het woninghuurrecht geregionaliseerd. Het Vlaamse Huurdecreet zal de Woningshuurwet vervangen. Het ontwerp van Vlaams Huurdecreet werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. Vervolgens zal het behandeld worden in het Vlaams parlement.

Tijdens de evaluatie van het woninghuurrecht werd uitgebreid op deze bepaling ingegaan. Bij opeenvolgende kortlopende contracten die beëindigd worden door de verhuurder wordt de basishuurprijs gedurende negen jaar geblokkeerd. De Woninghuurwet stelt daartoe momenteel dat de huurder bij een inbreuk kan vorderen dat de huurprijs verminderd wordt tot de huurprijs die eisbaar is krachtens de vorige huurovereenkomst (terwijl de huurprijs die eisbaar was bij het begin van de negenjarige periode in feite een logischer aanknopingspunt zou vormen).

Over deze bepaling werd vooral gezegd dat zij in de praktijk problemen geeft op vlak van afdwingbaarheid. De nieuwe huurder heeft immers geen informatie over de huurprijs en de duur van de overeenkomst met vorige huurders. Om gegevens over vorige overeenkomsten te bekomen zal momenteel steeds een voorafgaand beroep op de vrederechter nodig zijn. Voorstellen die ertoe strekken om de bepaling effectief afdwingbaar te maken botsen echter snel met de bescherming van het privé-leven, zowel van de verhuurder als de vorige huurder.

Daarom zal het toepassingsgebied van deze bepaling voortaan beperkt worden tot huurovereenkomsten die zijn gesloten met dezelfde huurder(s). Op die manier wordt vermeden dat verhuurders doelbewust kortlopende huurovereenkomsten met dezelfde huurder(s) sluiten met de bedoeling om de basishuurprijs telkens te kunnen verhogen. Hiermee worden kortlopende huurovereenkomsten die om die reden zouden worden gesloten, ontmoedigd. Hoewel de bedoeling van het huidige artikel 7, § 1bis van de Woninghuurwet nobel is, zal deze voor wat betreft opeenvolgende korte huurovereenkomsten met verschillende huurders toch verlaten moeten worden wegens gebrek aan afdwingbaarheid. De betaalbaarheid van de huurprijs zal bevorderd worden via andere maatregelen, zoals huursubsidies, geconventioneerde huur,…

Lees ook: Vlaams Huurdecreet – Aanpassing indexatieclausule

Tegelijk wordt de bepaling nog op twee punten aangepast:

  • in de eerste plaats wordt bepaald dat de rechter bij inbreuk op deze bepaling de huurprijs kan herleiden tot de huurprijs die eisbaar was krachtens de huurovereenkomst bij het begin van de negenjarige periode (en dus niet enkel krachtens de vorige huurovereenkomst);
  • daarnaast wordt wat betreft de aanpassing aan de kosten van het levensonderhoud voortaan verwezen naar het artikel met betrekking tot de indexering.

Lees de volledige tekst van het voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan