Vlaams Huurdecreet - Herziening van de huurprijs tijdens de loop van de huurovereenkomst

Geschreven door Lexalert

Naar aanleiding van de Zesde Staatshervorming werd het woninghuurrecht geregionaliseerd. Het Vlaamse Huurdecreet zal de Woningshuurwet vervangen. Het ontwerp van Vlaams Huurdecreet werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. Vervolgens zal het behandeld worden in het Vlaams parlement.

Met betrekking tot de herziening van de huurprijs tijdens de loop van de huurovereenkomst voorziet het ontwerpt van Vlaams Huurdecreet een bijkomende uitzondering met betrekking tot de herziening van de huurprijs tijdens de loop van de huurovereenkomst.

Deze uitzondering betreft  energiebesparende investeringen. Indien de verhuurder energiebesparende investeringen doet aan het verhuurde goed, kan de huurprijsherziening te allen tijde worden overeengekomen of – bij gebreke aan overeenstemming tussen huurder en verhuurder – gevorderd voor de rechter.

Vooraleer de rechter de huurprijsherziening kan toestaan is vereist dat de waarde van het verhuurde goed met minstens 10 procent is gestegen tegenover de op het tijdstip van de indiening van het verzoek eisbare huurprijs.

De mogelijkheid om te allen tijde de huurprijs te kunnen herzien wanneer aan het verhuurde goed energiebesparende investeringen werden uitgevoerd, doet geen afbreuk  aan  de  regel  dat  voor  niet-dringende herstellingen  de  huurder  en verhuurder steeds een regeling dienen uit te werken, aangezien de verhuurder in principe het rustig genot van de huurder moet garanderen en het hem zonder akkoord  van  de  huurder  niet  toegestaan  is  niet-dringende  herstellingen  of verbeteringen uit te voeren.

Indien de energiebesparende investeringen noodzakelijk waren om te voldoen aan de krachtens artikel 5 van de Vlaamse Wooncode vastgestelde minimale kwaliteitsvereisten (momenteel dakisolatie en dubbel glas), kan de verhuurder geen herziening van de huurprijs vragen.

Lees ook: Vlaams Huurdecreet – Aanpassing indexatieclausule

Energiebesparende investeringen worden omschreven als investeringen die de energieprestatie van het goed, zoals gedefinieerd in artikel 1.1.3, 42/1° van het Energiedecreet, verbeteren. In genoemd Energiedecreet wordt energieprestatie gedefinieerd als “de berekende of gemeten hoeveelheid energie die nodig is om aan de vraag naar energie te voldoen die verband houdt met een normaal gebruik van het gebouw, waaronder energie die wordt gebruikt voor verwarming, koeling, ventilatie, warmwatervoorziening en verlichting”.

Tijdens de evaluatie van het woninghuurrecht werd de vraag gesteld of voor de stijging van de huurwaarde rekening mocht gehouden worden met eventuele premies die de verhuurder voor het uitvoeren van de energiebesparende investeringen heeft ontvangen. Deze premies dekken maar een beperkt deel van de totale investering, zodat vereisen dat hiermee rekening zou worden gehouden de zaken veel ingewikkelder zou maken. Bovendien moet de premie gezien worden als een stimulans voor de eigenaar om zijn woning energiezuiniger te maken, zodat het gerechtvaardigd is dat deze premie ook effectief de eigenaar ten goede komt en er een grotere stimulans van uitgaat om de energiebesparende investeringen door te voeren, waar uiteindelijk ook de huurder beter van wordt doordat zijn energierekening zal dalen.

Indien de huurprijs werd herzien nadat de verhuurder een verzoek daartoe heeft ingediend bij de rechter, geldt de herziene huurprijs vanaf de maand nadat de energiebesparende werkzaamheden werden uitgevoerd. Indien de huurprijsherziening in overeenstemming tussen de partijen werd overeen gekomen, zal het tijdstip vanaf wanneer de herziene huurprijs van toepassing is, deel uitmaken van het akkoord tussen de partijen.

Lees de volledige tekst van het voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan