Vlaams Huurdecreet - Herstellingen huurder/verhuurder

Geschreven door Lexalert
Foto: Mike DelGaudio  

Het ontwerp van Vlaams Huurdecreet neemt de bestaande regeling met betrekking tot onderhoud en herstelling grotendeels over. De formulering wordt echter wel aangepast. Verder komt de Vlaamse Regering ook met een lijst met kleine herstellingen. 

In de eerste plaats wordt de verwijzing naar de plaatselijke gebruiken geschrapt. Een beoordeling volgens de plaatselijke gebruiken kan er toe leiden dat er per kanton anders wordt geoordeeld over gelijkaardige feiten, hetgeen de gelijke behandeling van de burgers en de rechtszekerheid niet ten goede komt.

Daarnaast wordt het algemeen principe gemoderniseerd en wordt aan de Vlaamse Regering de opdracht gegeven om dit verder in te vullen. Om een evenwichtige verdeling van de herstellingsplicht van huurder en verhuurder te bekomen, kan de Vlaamse Regering het beste een technische werkgroep oprichten om in overleg met de sector de omvang van de herstellingsplicht van de huurder verder in te vullen

Het is niet de bedoeling dat de Vlaamse Regering een exhaustieve lijst vaststelt aangezien nooit volledig alle mogelijke huurherstellingen zullen kunnen worden opgelijst, met leemtes en rechtsonzekerheid tot gevolg. De lijst van kleine herstellingen, vast te stellen door de Vlaamse Regering, moet als verduidelijkend voor het algemeen principe moet worden beschouwd. Daarom wordt bepaald dat deze lijst als richtinggevend moet worden beschouwd.

Lees ook: Vlaams Huurdecreet - Kortlopende huurovereenomsten - Opzegging door de huurder

Van het algemeen principe kan worden afgeweken in het voordeel van de huurder: in de huurovereenkomst kunnen de huurder en de verhuurder overeen komen dat de  herstellingsplicht van  de  huurder wordt  beperkt of  zelfs helemaal wordt uitgesloten. Het omgekeerde is niet mogelijk: de huurder en de verhuurder kunnen niet overeenkomen dat de herstellingsplicht van de huurder wordt uitgebreid. Tevens  wordt  ook  verduidelijkt dat  herstellingen die  alleen  nodig  zijn  door ouderdom of overmacht ten laste van de verhuurder vallen.

Lees de volledige tekst van het voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan