Vlaams Huurdecreet 2019 - Bezoekrecht verhuurder

Geschreven door Lexalert
Foto: Ben Tesch  

Het Vlaams Huurdecreet bepaalt dat de verhuurder verplicht is de huurder het rustig genot van het gehuurde goed te geven zolang de huur duurt. De verhuurder kan het goed echter betreden op overeengekomen tijdstippen om zijn verplichtingen te kunnen nakomen en om zich ervan te vergewissen of de huurder zijn verbintenissen nakomt.

In de rechtsleer wordt aangenomen dat de verhuurder het recht heeft om het verhuurde goed te betreden om zich er van te vergewissen of de huurder zijn verbintenissen nakomt. De verhuurder kan dan de staat en het onderhoud van het verhuurde goed nagaan: hij heeft immers de verplichting om onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit te voeren aan het goed. Door het goed te betreden kan hij nagaan of deze werkzaamheden nodig zijn. De verhuurder kan daarnaast nagaan of de huurder het goed gebruikt als een goede huisvader en volgens de overeengekomen bestemming.

►Blijf op de hoogte van de actualiteit ivm vastgoed. Volg de Up-to-date - Vastgoedrecht met Schoups Advocaten

De tekst bepaalt uitdrukkelijk dat de verhuurder zijn bezoekrecht kan uitoefenen “op overeengekomen tijdstippen”. Doorgaans wordt dit contractueel bepaald in de huurovereenkomst. Indien er geen contractuele regeling is opgenomen, dient dit recht door de verhuurder op een redelijke wijze te worden uitgeoefend. Er dient immers rekening te worden gehouden met het grondrecht op eerbiediging van het privéleven van de huurder en de onschendbaarheid van de woning. Dit houdt in dat de verhuurder niet in afwezigheid van de huurder het verhuurde goed mag betreden, dat op voorhand een voor beide partijen passend moment wordt afgesproken,…

Maar het bezoekrecht voor de verhuurder houdt ook in dat de huurder niet blijvend een bezoek door de verhuurder kan weigeren, dat hij zich constructief opstelt bij het zoeken naar een passend moment,… Met andere woorden: beide partijen moeten zich redelijk opstellen bij de uitoefening van het bezoekrecht van de verhuurder.

Het Vlaams Huurdecreet is van toepassing op de schriftelijke huurovereenkomsten die werden gesloten vanaf 1 januari 2019.