Vlaams Huurdecreet - Aansprakelijkheid brand en waterschade

Geschreven door Lexalert
Foto: Shan Sheehan  

In het kader van de Zesde Staatshervorming werd de huurwetgeving een bevoegdheid van de gewesten. Via het ontwerp van Vlaams Huurdecreet vult het Vlaams Gewest deze bevoegheid in. Hieronder de wijzigingen in het artikel over de aansprakelijkheid bij brand en waterschade.  Hieronder leest u de tekst van het nieuwe artikel en de bijbehorende commentaar. 

Artikel

Het nieuwe artikel 29 luidt als volgt: 

Aansprakelijkheid voor brand

§1. De huurder is aansprakelijk voor brand en waterschade, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.
Hij is verplicht zijn aansprakelijkheid voor brand en waterschade te verzekeren door een verzekering waarvan de werking niet is geschorst. De verplichting tot het sluiten van de verzekering rust op de huurder. De huurder kan daarvoor een eigen verzekering afsluiten of een vergoeding betalen aan de verhuurder die een verzekering heeft aangegaan en daarbij afziet van zijn recht om de geleden schade van de huurder terug te vorderen. De vergoeding die de verhuurder daarvoor aan de huurder kan vragen, komt overeen met maximaal de meerkosten van de verbintenis om af te zien van zijn recht om de geleden schade van de huurder terug te vorderen.

§2. De verhuurder is verplicht zijn aansprakelijkheid voor brand en waterschade te verzekeren door een verzekering waarvan de werking niet is geschorst.

§3. De verzekeringen, vermeld in paragraaf 1 en 2, moeten zijn gesloten bij een verzekeraar die daarvoor een toelating heeft of van toelating is vrijgesteld conform de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.

Commentaar

Het Vlaams Huurdecreet neemt artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek over en heeft betrekking op de aansprakelijkheid van de huurder voor brand. Bijkomend wordt gesteld dat ook de verhuurder verplicht is om zijn aansprakelijkheid voor brand en waterschade te verzekeren.

Aan het principe dat de huurder aansprakelijk is voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan, wordt zijn aansprakelijkheid voor waterschade toegevoegd. Tegelijk wordt de huurder verplicht zich hiervoor te verzekeren.

Wanneer de huurder na een brand aansprakelijk wordt gesteld en hij geen brandverzekering heeft gesloten, kunnen de vergoedingen die deze huurder moet betalen zeer hoog oplopen. Om die reden laten veel verhuurders nu al in de huurovereenkomst de bepaling opnemen dat de huurder verplicht is een brandverzekering te nemen. Deze verplichting vinden de stellers van dit ontwerp zeer zinvol en wordt door dit ontwerp dus uitgebreid naar alle gevallen.

De verplichting om een zich te verzekeren tegen brand en waterschade rust in principe op de huurder.

De uitzondering hierop is het geval waarin de verhuurder een brandverzekering afsluit met daarin een clausule van afstand van verhaal ten aanzien van zijn huurder. De huurder is dan niet langer meer verplicht om een brandverzekering af te sluiten. De verhuurder kan dan de meerkost van de brandverzekering omwille van de clausule van afstand van verhaal doorrekenen aan de huurder. De huurder behoudt echter steeds de vrije keuze om daar al dan niet op in te gaan. Aan de clausule van afstand van verhaal zijn immers een aantal risico’s verbonden voor de huurder. 

De huurder heeft dus steeds de keuze om ofwel zelf een brandverzekering af te sluiten (waarbij hij bv. zowel zijn aansprakelijkheid voor brand en waterschade aan het gebouw als zijn eigen inboedel verzekert), dan wel dit niet toe doen wanneer de verhuurder hem meedeelt dat hij een brandverzekering met afstand van verhaal heeft gesloten, waarbij de kost voor deze clausule al dan niet wordt doorgerekend aan de huurder. Aangezien de bepalingen van het Vlaams Huurdecreet van dwingend recht zijn, kan deze vrije keuze van de huurder niet contractueel uitgesloten worden.

Lees ook: Vlaams Huurdecreet - Minimale kwaliteitsvereisten huurwoning

Ook de verhuurder kan in bepaalde gevallen aansprakelijk zijn voor brand. Het kan bijvoorbeeld gaan over gevallen waarin de elektriciteitsinstallatie in het goed in dermate slechte staat was, dat het de oorzaak was van een brand. In die gevallen is de verhuurder aansprakelijk voor de schade veroorzaakt aan de inboedel van de huurder en voor eventuele andere kosten als gevolg van de brand voor de huurder (bv. verhuiskosten, kosten van tijdelijk onderkomen,…). Hoewel de verhuurder minder kans op onvermogendheid heeft dan de huurder, valt niet uit te sluiten dat de huurder zijn schade aan de inboedel niet kan recupereren bij de verhuurder. Om die reden wordt ook de verhuurder verplicht zijn aansprakelijkheid voor brand en waterschade te laten verzekeren.

Lees de volledige tekst van het voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan