Vlaams Huurdecreet – Aanpassing indexatieclausule

Geschreven door Lexalert

Naar aanleiding van de Zesde Staatshervorming werd het woninghuurrecht geregionaliseerd. Het Vlaamse Huurdecreet zal de Woningshuurwet vervangen. Het ontwerp van Vlaams Huurdecreet werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. Vervolgens zal het behandeld worden in het Vlaams parlement.

Met betrekking tot de indexatie van de huurprijs worden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Woninghuurwet in elkaar geschoven om de leesbaarheid te bevorderen.

Daarbij wordt naar aanleiding van de evaluatie van het woninghuurrecht één inhoudelijke wijziging aangebracht: de omschrijving van het aanvangsindexcijfer wordt  aangevuld  met  “of  de  huurprijsherziening  werd  overeengekomen  of vastgesteld”.

Het nieuwe indexcijfer bij de toepassing van de indexatie is in principe het indexcijfer van de maand voorafgaand aan die van de verjaring van het  contract  en  het  aanvangsindexcijfer  is  het  indexcijfer  van  de  maand voorafgaand aan  de  maand  waarin  de  overeenkomst werd  gesloten. 

Indien inmiddels de huurprijs werd herzien (in  onderlinge overeenstemming tussen huurder en verhuurder of na vordering van één van de partijen door de rechter), moet immers logischerwijze als aanvangsindexcijfer niet meer het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de maand waarin de huurovereenkomst werd gesloten worden genomen, maar wel het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de huurprijsherziening (onderling overeengekomen of vastgesteld door de rechter).

Lees ook: Vlaams Huurdecreet - Huurprijs bij opeenvolgende korte huurovereenkomsten

De te gebruiken index is de gezondheidsindex. Dit wordt niet gewijzigd. Wel wordt de formulering verduidelijkt en wordt verwezen naar  “het  indexcijfer  dat  daartoe  berekend  en  benoemd  wordt,  hierna  het gezondheidsindexcijfer genoemd”.

Artikel 4 van de wet van 25 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid stelt immers in alle wettelijke en reglementaire bepalingen en in alle overeenkomsten ongeacht de aard van die overeenkomsten, moet de uitdrukking "het prijsindexcijfer dat daartoe berekend en benoemd wordt" gelezen worden als "de gezondheidsindex", zoals bepaald in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen. Door opname van de term ‘gezondheidsindex’ in plaats van enkel het indexcijfer daartoe berekend en benoemd, wordt duidelijker welk indexcijfer gehanteerd moet worden.

Lees de volledige tekst van het voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan