Verzamelwet wijzigt gezondheidswetgeving

Geschreven door Lexalert
Foto: sergio santos  

Het wetsontwerp van 10 september 2018 verzamelt verschillende noodzakelijke maatregelen binnen het domein van gezondheidszorg.

Het betreft onder meer wijzigingen aan de modaliteiten volgens dewelke een verbod op de derdebetalersregeling kan worden opgelegd.

Als gevolg van de evaluatie die verricht werd binnen de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van het RIZIV, worden verbeteringen voorgesteld om de wetgeving aan te passen aan de nieuwe Europese reglementaire kaders.

Het systeem van automatische retributie bij overschrijding  van de globale vergoedingsmassa  van de apothekers wordt opgeheven. In plaats daarvan wordt bij overschrijding analoog gehandeld als in andere sectoren.

De farmaceutische zorg wordt als terugbetaalbare verstrekking opgenomen in het art. 34 van de wet betreffende de ziekteverzekering. Dit past in het kader van de verschuiving van de honorering van de apotheker voor aflevering van een geneesmiddel naar de (voortgezette) farmaceutische zorg voor de patiënten.

Een algemene wettelijke basis wordt gecreëerd om een systeem van kwaliteitspromotie in te voeren in alle sectoren, en in de eerste instantie voor de kinesitherapie.

Het ontwerp bevat verder bepalingen betreffende de harmonisering van het sociaal statuut van de zorgverleners.

De artikelen onder Hoofdstuk 3 laten het gebruik van het Engels toe bij de aanvragen en beoordelingsrapporten in het kader van een eventuele terugbetaling  van geneesmiddelen,  met het oog op het vergemakkelijken van internationale procedures, meer bepaald binnen de context van het BeNeLuxA initiatief.

Voor wat betreft de strijd tegen de antimicrobiële resistentie in de diergeneeskunde bouwt het ontwerp een extra incentive voor correcte en volledige registratie door de dierenarts in.

De wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik wordt aangepast, onder meer om de vereiste kwalificatie om een geïnformeerde toestemming te verkrijgen van deelnemers aan een klinische studie te verduidelijken.

De transparantie inzake eventuele belangenconflicten bij leden van ethische comités wordt verbeterd.

Hoofdstuk 7 van dit ontwerp creëert de wettelijke basis om een hervorming door te voeren van de spreidingsreglementering  voor officina-apotheken, zoals afgesproken in het Meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apotheker.

In het licht van een arrest van het Hof van Justitie legt deze wet minder beperkende maatregelen op voor tandartsen om hun praktijkvoering bekend te maken. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de praktijkinformatie niet enkel voor tandartsen te reglementeren, maar voor alle beroepsbeoefenaars zoals bedoeld in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.

Bedoeling van de wijziging van de Wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen is dat beroepsverenigingen van nietconventionele praktijken enkel nog erkend kunnen worden als hun praktijk ook al als niet-conventionele praktijk in de wet gedefinieerd en geregeld is.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 10 september 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid