Vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer die geleidelijk het werk herneemt

Geschreven door Lexalert
Foto: Evan Mackay

Het wetsontwerp van 9 november 2017 schept klaarheid over de vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer die geleidelijk het werk herneemt.

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt niet geschorst wanneer de werknemer die arbeidsongeschikt werd verklaard en die de toelating kreeg om het werk te hervatten, een aangepast of ander werk uitvoert met het akkoord van de werkgever.

Reeds lang bestaande rechtspraak van het Hof van Cassatie stelt dat een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst veronderstelt dat deze uitvoering volledig is geschorst (Cass., 23 maart 1981, J.T.T.).

Welnu, een deel van de rechtsleer leidt uit dit arrest af dat een vervangingsovereenkomst maar geldig gesloten kan worden wanneer de uitvoering van de overeenkomst van de te vervangen werknemer volledig is geschorst en deze werknemer geen enkele arbeidsprestatie levert. Deze kwestie blijft evenwel het voorwerp van controverse.

Volg het on demand seminarie Aftrek autokosten, bedrijfswagens en mobiliteitsbudget met Gunther VALKENBORG

Als gevolg hiervan en omwille van de rechtszekerheid, bepaalt het wetsontwerp, naar analogie met wat is toegestaan voor een werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd in het kader van een loopbaanonderbreking of een tijdskrediet dat een, gesloten kan worden voor de vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer die, met het akkoord van de werkgever, tijdelijk een aangepast of ander werk uitvoert en dit, voor de arbeidsuren van zijn normale arbeidsregime, tijdens dewelke deze werknemer als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid geen arbeidsprestaties levert.

Lees ook: Wijzigingen met betrekking tot werk

Met andere woorden zal de werknemer, die als gevolg van zijn gezondheidstoestand de toelating kreeg om het werk gedeeltelijk te hervatten met toelating van de adviserend-geneesheer van de mutualiteit, vervangen kunnen worden door een andere werknemer en dit voor de uren die hij gewoonlijk presteert maar die hij niet kan presteren als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid.

In het kader van deze vervangingsovereenkomst, bepaalt de werkgever, naargelang zijn behoeftes, de arbeidsdagen en het uurrooster van de vervanger, in functie van het aantal niet gepresteerde arbeidsuren van de arbeidsongeschikte werknemer die gedeeltelijk het werk hervat. Indien nodig kan de werkgever daarbij gebruik maken van de nieuwe maatregelen inzake flexibiliteit voor deeltijdse werknemers, die werden ingesteld door de wet betreffende wendbaar en werkbaar werk.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 9 november 2017 houdende diverse bepalingen inzake werk