Vermindering van de personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen

Geschreven door Lexalert

Artikel 145/36 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 voorziet in een vermindering van de personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen. 

Er wordt een belastingvermindering verleend voor de uitgaven die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk als volle eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachthouder of opstalhouder van de betreffende onroerende goederen werkelijk betaald heeft en uitsluitend gedaan heeft voor werkelijk uitgevoerde beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en erfgoedelementen van onroerend erfgoed of delen daarvan, voorlopig of definitief beschermd conform hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 of andere wetgeving die de bescherming van het Vlaams onroerend erfgoed tot doel heeft.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaraan die beheersmaatregelen, de werkzaamheden of de diensten moeten voldoen.

De belastingvermindering is niet van toepassing op de uitgaven:

  • waarvoor een erfgoedpremie, een onderzoekspremie of een subsidie is toegekend met toepassing van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 of andere wetgeving die de bescherming van het Vlaams onroerend erfgoed tot doel heeft;
  • die in aanmerking genomen zijn als werkelijke beroepskosten;
  • die recht geven op de investeringsaftrek, vermeld in artikel 69;
  • die in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 14525 en 14530 van dit wetboek;
  • voor beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die op de datum van de uitgaven nog niet zijn uitgevoerd.

Het bedrag waarvoor de belastingvermindering wordt verleend, is gelijk aan de uitgaven, exclusief btw, die de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk werkelijk betaald heeft, en mag per belastbaar tijdperk niet hoger zijn dan 25.000 euro per onroerend goed.

Als meerdere belastingplichtigen volle eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachthouder of opstalhouder zijn van hetzelfde onroerend goed, wordt het plafond per onroerend goed, vermeld in het derde lid, per belastingplichtige beperkt naargelang zijn eigendomsaandeel in dat onroerend goed of in de mate dat de belastingplichtige het vruchtgebruik, het recht van opstal of het recht van erfpacht heeft van of op dat onroerend goed.

De belastingvermindering is gelijk aan 40% van het in aanmerking te nemen bedrag.

In geval van een gemeenschappelijke aanslag wordt de belastingvermindering evenredig verdeeld op basis van het conform artikel 130 belaste inkomen van elk van de echtgenoten ten opzichte van de som van de conform artikel 130 belaste inkomens van beide echtgenoten.

De belastingvermindering, vermeld in het eerste lid, kan alleen worden toegekend als een attest wordt verleend door de entiteit die door de Vlaamse Regering belast is met de beleidsuitvoering inzake onroerend erfgoed. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor het aanvragen en het verlenen van dit attest.".

Dit decreet treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2019.

Lees de volledige tekst van het decreet van 20 april 2018 houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wat betreft de vermindering van de personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen