Verkoop onroerend goed per e-mail mogelijk vanaf 20 oktober 2018

Geschreven door Me Judit Karlsson, Crosslaw, www.crosslaw.be
Foto:

In een opvallend arrest van 19 december 2016 stelde het Hof van beroep van Antwerpen dat een verkoopscontract van een onroerend goed niet op elektronische wijze tot stand kon komen op basis van de artikelen XII.15 en XII.16 van het Wetboek Economisch Recht (WER). Ter herinnering, artikel XII.15 van het WER voorziet in een gelijkwaardigheid op het vlak van de juridische gevolgen voor een contract dat langs elektronische weg gesloten wordt. Artikel XII.16 WER lijst een aantal contracten op (waaronder de verkoop van een onroerend goed) waarop artikel XII.15 WER niet van toepassing is en waarvoor een geschreven "papieren" document noodzakelijk blijft.

Het Hof van beroep van Antwerpen aanvaardde zelfs het bewijs van een mondelinge overeenkomst houdende verkoop van een onroerend goed via een elektronisch document niet en maakte op die manier abstractie van het consensuele karakter van de verkoop (art. 1583 BW).

Volg het on demand seminarie Het nieuwe Vlaams Huurdecreet – What's new? met Céline VAN DEN BERGHE

De wetgever wenst de zaken te verduidelijken met de wet van 20 september 2018 tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg. Deze wet treedt op 20 oktober 2018 in werking. Deze wet bepaalt dat de rechter de toepassing van artikel XII.15 WER niet kan weigeren behalve wanneer hij "het bestaan [vaststelt] van praktische belemmeringen voor het vervullen van een wettelijke of reglementaire vormvereiste in het kader van de totstandkoming van een contract langs elektronische weg". Concreet verbiedt de wet aan de rechter, in geval van de verkoop van een onroerend goed, om de geldigheid van het verkoopscontract te weigeren te erkennen, voor het enige motief dat het elektronisch tot stand kwam.

Wij hopen dat deze nieuwe wetgevende maatregel de juridische zekerheid inzake vastgoedverkoop zal herstellen.