Verhoging maximumbedrag werkgeversbijdrage maaltijdcheques en bonusplannen vanaf 1 januari 2016

Geschreven door Lexalert
Foto: Shock2006  

In uitvoering van het interprofessioneel akkoord, voorziet de wet van 26 november 2015 een aantal maatregelen voor die de netto koopkracht van de werknemers verhogen.

Eén eerste maatregel betreft de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90). Het maximumbedrag voor deze voordelen wordt vanaf 1 januari 2016 verhoogd van 3 130 tot 3 200 euro (actuele waarde). Voor de toepassing van de vrijstelling op het vlak van de inkomstenbelasting wordt dit maximumbedrag verminderd met het bedrag van de solidariteitsbijdrage van 13,07 pct., wat resulteert in een bedrag van 2 782 euro. Rekening houdend met het indexerings-mechanisme dat is vastgelegd in artikel 178, § 6, WIB 92, wordt het in artikel 38, § 1, eerste lid, 24°, WIB 92 vermelde basisbedrag van 2 695 euro vervangen door het bedrag van 2 755 euro.

Naast de maatregel inzake de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, verhoogt het wetsontwerp ook het maximumbedrag van de werkgeversbijdrage in maaltijdcheques van 5,91 naar 6,91 euro. Hiertoe wordt artikel 38/1, § 2, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) aangepast. Het bedrag van de als beroepskost aftrekbare tussenkomst van de werkgever wordt bovendien verdubbeld van 1 naar 2 euro (aanpassing van artikel 53, 14°, WIB 92). Deze nieuwe bedragen zijn van toepassing op de maaltijdcheques die worden toegekend vanaf 1 januari 2016.

Lees de volledige tekst van de wet van 26 november 2015 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de maaltijdcheques en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen