Vergunning als onderneming voor camerasystemen

Geschreven door Lexalert
Foto: Matt Baume  

Het koninklijk besluit van 12 november 2017 regelt de het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen en de vernieuwing van deze vergunningen. 

Aanvragen tot vergunning en tot vernieuwing van de vergunning

Elke natuurlijke of rechtspersoon die een vergunning wenst te verkrijgen als onderneming voor camerasystemen of de vernieuwing ervan richt daartoe bij aangetekende zending een ondertekende aanvraag aan de de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Private Veiligheid, binnen de FOD Binnenlandse Zaken (hierna de administratie).

De aanvraag dient de stukken en inlichtingen, bepaald in dit besluit, te bevatten.

De aanvraag tot vernieuwing dient ten minste zes maanden vóór de afloop van de vergunning bij de administratie ingediend te worden.

Aanvraag uitgaande van een onderneming die een exploitatiezetel op Belgisch grondgebied heeft

De aanvraag uitgaande van een onderneming die een exploitatiezetel op Belgisch grondgebied heeft, bevat de volgende stukken en inlichtingen:

 1. het ondernemingsnummer, zoals verkregen na inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
 2. het document zoals weergegeven in bijlage 1, behoorlijk ingevuld, ondertekend en gedagtekend;
 3. een lijst van de personeelsleden met opgave van naam, voornaam, rijksregisternummer en functie;
 4. per personeelslid, met uitzondering van het personeel zoals bedoeld in artikel 60, 6° van de wet, het document zoals weergegeven in bijlage 2, behoorlijk ingevuld, ondertekend en gedagtekend;
 5. uittreksels uit het strafregister, die overeenstemmen met het model bedoeld in artikel 596, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, of gelijkwaardige getuigschriften indien men zijn woonplaats in het buitenland heeft, die niet ouder zijn dan zes maanden op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend, waaruit blijkt dat de onderneming beschikt over personeel dat voldoet aan de voorwaarde bedoeld in artikel 61, 1°, van de wet;
 6. per personeelslid, met uitzondering van het personeel zoals bedoeld in artikel 60, 6° van de wet, een volledig ingevuld document tot instemming met het onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden, volgens het model bepaald door de Koning in uitvoering van artikel 68 van de wet, tenzij dit document eerder overgemaakt werd aan de administratie;
 7. een kopie van de bekwaamheidsattesten of certificaten waaruit blijkt dat de onderneming beschikt over personeel dat voldoet aan de door de Koning gestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding en beroepservaring, of, wanneer de personen in kwestie een uitzonderingsregeling genieten, de verwijzing hiernaar;
 8. het telefoonnummer en elektronisch contactadres van de onderneming;
 9. indien het een aanvraag tot vernieuwing betreft, de bewijsstukken waaruit blijkt dat de onderneming de activiteiten waarvoor ze de vernieuwing van de vergunning aanvraagt werkelijk heeft uitgeoefend in de loop van de twee voorafgaande jaren;
 10. de eventuele competentiecertificaten die de onderneming heeft verworven en die op de lijst van pertinente certificaten voorkomen, zoals bepaald bij ministerieel besluit;
 11. een keuringsverslag dat niet ouder is dan zes maanden op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend, afgeleverd door een door de minister aangewezen keuringsinstelling, waaruit blijkt dat de onderneming voldoet aan de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen, zoals bepaald bij koninklijk besluit.

De aanvraag tot vernieuwing bevat de geactualiseerde stukken en inlichtingen zoals hierboven bepaald.

Aanvraag uitgaande van een onderneming die geen exploitatiezetel op Belgisch grondgebied heeft

Indien de aanvraag uitgaat van een onderneming die geen exploitatiezetel op Belgisch grondgebied heeft, heeft de aanvrager de keuze:

 1. ofwel bevat de aanvraag de stukken en de inlichtingen zoals voor een onderneming met exploitatiezetel op het Belgisch grondgebied bepaald;
 2. ofwel bevat de aanvraag per element dat vereist is, de schriftelijke bewijsmiddelen, waaruit blijkt dat de onderneming in het kader van de wettelijke en gereglementeerde uitoefening van de beoogde activiteiten in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte Unie reeds waarborgen heeft verstrekt aan de overheid van deze lidstaat en dewelke door deze overheid werden goedgekeurd. Deze waarborgen dienen gelijkwaardig te zijn aan de waarborgen, vereist door de wet en haar uitvoeringsbesluiten.

Documenten die uitsluitend van de betrokkene zelf uitgaan en die niet vergezeld gaan van stukken uitgaande van derden, waardoor de authenticiteit ervan wordt aangetoond, worden als onvoldoende bewijs beschouwd.

De minister oordeelt of de waarborgen dewelke door de bevoegde overheid in de lidstaat van herkomst werden aanvaard, gelijkwaardig zijn.

De aanvraag tot vernieuwing van de vergunning als onderneming voor camerasystemen die geen exploitatiezetel in België heeft, bevat:

 1. ofwel de stukken en inlichtingen hierboven bedoeld;
 2. ofwel een overzicht van alle wijzigingen en de bewijsmiddelen van deze wijzigingen, van de gegevens, toegezonden in het kader van de aanvraag tot vergunning of van de laatste vernieuwing van de vergunning.

Beslissingen en melding van de wijzigingen in de situatie van de onderneming

Beslissingen omtrent de aanvragen houdende vergunning, of houdende vernieuwing van de vergunning, worden genomen bij besluit waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan de aanvrager wordt toegezonden.

Elke wijziging van de situatie van de onderneming die een wijziging inhoudt van de naam, de handelsbenaming, het adres van de maatschappelijke zetel, de personen bedoeld in artikel 60, 2°, van de wet, het telefoonnummer of het elektronisch contactadres, wordt binnen de 15 dagen ter kennis gebracht van de administratie.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie.

In afwijking van het eerste lid, bepaalt de minister de datum van inwerkingtreding van het keuringsverslag (11°).

Lees de volledige tekst van het koninklijk besluit van 12 november 2017 betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen en de vernieuwing van deze vergunningen