Vennootschapsbijdrage 2019 - Sociaal statuut zelfstandigen

Geschreven door Lexalert
Foto: brownpau  

De bedragen van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage 2019 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2019. 

Het betreft:

 • gewone bijdrage: 347,50 euro (als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar niet hoger is dan 700.247,09 euro);
 • verhoogde bijdrage: 868,00 euro (als het balanstotaal wel hoger is dan 700.247,09 euro)

De vennootschapsbijdrage moet betaald zijn voor 1 juli 2019.

FAQ Jaarlijkse vennootschapsbijdrage:

Wie betaalt de vennootschapsbijdrage?
Hoeveel vennootschapsbijdrage moet ik betalen?
Tegen wanneer moet ik de vennootschapsbijdrage betalen?
Kan ik vrijgesteld worden van het betalen van de vennootschapsbijdrage?

Kan ik een ten onrechte betaalde vennootschapsbijdrage terugvorderen?


Wie betaalt de vennootschapsbijdrage?

Heb je vennootschap die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of de belasting der niet-verblijfhouders, dan moet je je vennootschap aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen.

De werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van bijdragen, verhogingen en kosten.

► Lees ook: Als bedrijfsleider meer huur vragen aan uw vennootschap?

Hoeveel vennootschapsbijdrage moet ik betalen?

Hoeveel vennootschapsbijdrage je moet betalen, hangt af van het balanstotaal van het voorafgaande afgesloten boekjaar van je vennootschap.

Venootschapsbijdrage

grensbedrag 2016

grensbedrag 2017

grensbedrag 2018

grensbedrag 2019

347,50 euro

< 655.873,63 euro

< 667.529,12 euro

< 681.341,33 euro

< 700.247,09 euro

868,00 euro

> 655.873,63 euro

> 667.529,12 euro

> 681.341,33 euro

> 700.247,09 euro

Een vennootschap die in de loop van een jaar wordt opgericht, betaalt ook de volledige vennootschapsbijdrage voor dat jaar.


Tegen wanneer moet ik de vennootschapsbijdrage betalen?

Betaling tijdens jaar van oprichting

 • Werd je vennootschap opgericht in januari, februari of maart, dan moet je de vennootschapsbijdrage moet betalen voor 1 juli van dat jaar.
 • Werd je vennootschap opgericht vanaf april, dan moet je de vennootschapsbijdrage betalen uiterlijk op de laatste dag van de 3de maand die volgt op de maand waarin je vennootschap werd opgericht.

Vergeten te betalen?

Betaal je te laat, dan wordt er per maand vertraging een verhoging van 1% aangerekend op dat deel van de bijdrage dat je nog moet betalen. De verhogingen gaan verder tot en met de maand waarin je de schuld betaalt of tot het ogenblik waarop de gerechtelijke procedure wordt ingeleid.

Kon je niet op tijd betalen door overmacht of in andere behartenswaardige gevallen, dan kan het RSVZ de verhogingen eventueel volledig of gedeeltelijk kwijtschelden.

Voorwaarden

 • Je motiveert de aanvraag.
 • Je hebt de eigenlijke bijdrage en bijhorende kosten ondertussen betaald.

Dien hiervoor als vennootschap een aanvraag in bij je socialeverzekeringsfonds. Je fonds zal je aanvraag aan het RSVZ bezorgen.

Kan ik vrijgesteld worden van het betalen van de vennootschapsbijdrage?

Bij faillissement, vereffening of gerechtelijke akkoord

Je vennootschap kan worden vrijgesteld van de betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage vanaf het bijdragejaar waarin ze zich in een van de volgende situaties bevindt:

 • de vennootschap werd failliet verklaard
 • de vennootschap bevindt zich in een toestand van gerechtelijke organisatie
 • de vennootschap bevindt zich in een toestand van vereffening en dit feit werd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd

Voor niet-actieve vennootschappen

Je vennootschap kan vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage voor het jaar waarvoor je kan bewijzen dat je vennootschap tijdens dat volledig kalenderjaar geen enkele handel- of burgerlijke activiteit heeft uitgeoefend.

Bezorg hiervoor een attest van non-activiteit, afgeleverd door de Administratie der Directe Belastingen (departement  vennootschappen), aan je socialeverzekeringsfonds. 

Tijdelijke vrijstelling van betaling voor startende vennootschappen

Een startende vennootschap kan een tijdelijke vrijstelling voor de jaarlijkse vennootschapsbijdrage krijgen tijdens de eerste 3 jaar van haar bestaan (vanaf het jaar van oprichting).

Je kan de vrijstelling aanvragen als:

 • je vennootschap een personenvennootschap is (alle vennootschappen behalve de nv's, de cva's en de buitenlandse gelijkaardige rechtsvormen)
 • je vennootschap ingeschreven is als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • de zaakvoerder(s) en de meerderheid van de werkende vennoten  die geen zaakvoerder zijn, in de tien jaar voor de oprichting van de vennootschap, niet meer dan drie jaar als zelfstandige hebben gewerkt (ook bijberoep, medewerking, ...)

Kan ik een ten onrechte betaalde vennootschapsbijdrage terugvorderen?

Als je een vennootschapsbijdrage betaald hebt die je eigenlijk niet hoefde te betalen en je wil die terugvorderen, dan moet je dat binnen de 5 jaar doen.

De termijn van 5 jaar begint te lopen op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin je de onverschuldigde bijdrage betaalde.

Na 5 jaar verjaart de vordering tot terugbetaling en kan je de onverschuldigde bijdrage dus niet meer terugvragen.