Vanaf 1 oktober 2016 verplichte girale loonbetaling indien sectoren geen uitzondering maken

Geschreven door Mr. Ann Taghon, Van Eeckhoutte, Tacquet en Clesse, www.bellaw.be

Huidige regeling: loon wordt in principe cash betaald

De Loonbeschermingswet bepaalt hoe de werkgever het loon moet uitbetalen. Volgens die uit 1965 daterende wet moet het loon in principe van hand tot hand betaald worden.

De girale betaling van het loon is in de huidige stand van de wetgeving in de privésector maar toegelaten wanneer er over de girale betaling:

  • ofwel een eensluidende beslissing is van de ondernemingsraad,
  • ofwel een akkoord is tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging,
  • ofwel een beslissing is genomen door de meerderheid van de werknemers.

Is er geen dergelijke collectieve beslissing, dan mag de uitbetaling van het loon in giraal geld enkel gebeuren met de schriftelijke toestemming van de werknemers.

Nieuwe regeling: loon wordt in de regel giraal betaald

Vandaag de dag worden de overgrote meerderheid van de lonen betaald door overschrijving. Het huidige uitgangspunt van de Loonbeschermingswet, de betaling van het loon in contanten, is dus verouderd. Girale loonbetaling biedt een aantal voordelen. Het biedt meer financiële transparantie, het is veiliger en het maakt fraude moeilijker.

Daarom wordt de Loonbeschermingswet aanpast zodat de girale betaling van het loon de regel zal worden.

De uitbetaling van het loon in cash zal enkel nog mogen voor zover in die betaalwijze:

  • ofwel is voorzien door een in een paritair orgaan gesloten cao (d.w.z. dat een ondernemings-cao niet in aanmerking komt om de uitzondering te bepalen),
  • ofwel is voorzien door een impliciet akkoord of een gebruik in de sector.

Een nog uit te vaardigen koninklijk besluit zal de procedure en de nadere regels voor de vaststelling en de bekendmaking van een akkoord of gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand in de sector vaststellen.

De thans geldende verplichting om in geval van de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan de werknemer een kwitantie van deze uitbetaling  ter ondertekening voor te leggen, blijft ongewijzigd bestaan.

Merkwaardig is dat het thans in de Loonbeschermingswet bepaalde verbod om “de post- of banktaks” (hiermee worden wellicht de kosten verbonden aan de girale betaling bedoeld)  van het loon af te trekken, opgeheven is.

Let ook nog op het volgende. Een KB van 5 maart 1986 bepaalt dat bij de betaling van het loon in giraal geld de werknemer het recht heeft te kiezen voor een betaling door middel van een postassignatie of een circulaire cheque, eerder dan door middel van een overschrijving op een bank- of postchequerekening. Met andere woorden, de werkgever kan de werknemer er niet toe dwingen zijn loon via overschrijving te ontvangen, indien de laatst genoemde een postassignatie of circulaire cheque verkiest.

Ander interessant artikel: Sociale verkiezingen 2016 - Uitgesloten werknemers berekening drempel

Inwerkingtreding nieuwe regeling

De wetswijziging treedt pas op 1 oktober 2016 in werking. Op die manier beoogt men de sectoren die een uitzondering willen maken op de verplichte girale betaling voldoende tijd te geven om een aangepaste regeling op te stellen. De wijze waarop het loon wordt betaald moet in het arbeidsreglement vermeld worden. De uitgestelde inwerkingtreding laat ook tijd om indien nodig het arbeidsreglement aan te passen.

Het onderdeel van de wetswijzing dat de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning om de uitzonderingsregeling uit te werken, bevat, treedt wel onmiddellijk in werking.

Er is bovendien voorzien in een overgangsregeling. De werkgevers die vallen onder een paritair orgaan waarin een procedure om een afwijking van de verplichte girale betaling te bepalen lopende is op 1 oktober 2016, kunnen het loon verder van hand tot hand blijven uitbetalen totdat deze procedure beëindigd is.