Uitstel Wyninckx-bijdrage, elektronische dienstencheques en het kunstenaarsstatuut

Geschreven door Lexalert

Het wetsontwerp houdende diverse sociale bepalingen bevat o.a. wijzigingen betreffende:  

  • de invoering van de elektronische ecocheques,
  • de uitreiking van de kunstenaarskaart en van het visum kunstenaars,
  • het uitstellen van de inwerkingtreding van de definitieve regeling voor de Wyninckxbijdrage op de aanvullende pensioenen,
  • de veralgemeende elektronische aangifte van de sociale risico’s voor de sector van de werkloosheid, of nog
  • de mogelijke terugvordering van een daguitkering uitbetaald door het RIZIV voor een andere vergoede dag dan de zondag, ingeval een niet-toegelaten activiteit op zondag wordt uitgeoefend.

Wyninckx-bijdrage op aanvullende pensioenen

De inwerkingtreding van de tweede fase van de zogenaamde “Wijninckxbijdrage” wordt gewijzigd.

Door de programmawet van 22 juni 2012, gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2012, werd de zogenaamde Wijninckxbijdrage ingevoerd, een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor wat betreft de aanvullende pensioenen, voor zowel werknemers als zelfstandigen.

De invoering van deze bijzondere sociale zekerheidsbijdrage werd voorzien in twee fasen. Een voorlopige regeling werd voorzien vanaf 1 januari 2012 tot 31 december 2015. Vanaf 1 januari 2016 zou een definitieve regeling in werking treden.

De invoering van de definitieve fase, voorzien vanaf 1 januari 2016, vereist dat de betrokken pensioeninstellingen hun informaticasystemen zouden aanpassen en ook bijkomende gegevens zouden verstrekken ten opzichte van wat actueel het geval is.

Teneinde de pensioeninstellingen de nodige tijd te geven de vereiste wijzigingen door te voeren — temeer zij ook op andere vlakken geconfronteerd worden met grondige aanpassingen — wordt de inwerkingtreding van de zogenaamde definitieve regeling, normaliter op 1 januari 2016, uitgesteld.

Elektronische ecocheques

Naar analogie met de elektronische maaltijdcheques wenst de regering, in het kader van haar inspanningen inzake administratieve vereenvoudiging voor burgers, bedrijven en verenigingen, ook de elektronische ecocheques in te voeren.

Dit wetsontwerp wil de geëigende rechtsgrond bieden voor de voorwaarden en procedures die door erkende uitgevers moeten worden nageleefd om rechtsgeldig ecocheques in elektronische vorm uit te geven. Dit wordt gerealiseerd door de bestaande rechtsgrond voor de elektronische maaltijdcheques uit te breiden tot elektronische ecocheques.

Aangezien het systeem van ecocheques aanzienlijke in geld waardeerbare voordelen doet circuleren, wordt er bovendien in een extra waarborg voorzien ingeval van faillissement van een uitgever van ecocheques. Een faillissement van een uitgever kan immers een financieel verlies betekenen voor vele werknemers en handelaars die de gekregen cheques niet langer kunnen gebruiken. Daarom is het aangewezen om een financiële zekerheid te laten stellen door de uitgevers teneinde het risico van faillissement in te dekken. Dit hoofdstuk biedt daartoe rechtsgrond.

Kunstenaarsstatuut

Het wetsontwerp geeft een definitie van wat een prestatie of werk van artistieke aard is.

Moet als prestatie of werk van artistieke aard worden beschouwd, de prestatie of het werk waarvoor een visum kunstenaar werd afgeleverd door de Commissie Kunstenaars, en die met name gekenmerkt wordt door het originele en creatieve karakter.

Naast deze criteria beoordeelt de Commissie Kunstenaars, op basis van een methodologie vastgelegd in haar huishoudelijk reglement bekrachtigd bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, of de betrokkene prestaties levert of werken produceert van artistieke aard in de zin van dit artikel.”.

Deze bepaling definieert het begrip prestatie of werk van artistieke aard en stelt de criteria vast op basis waarvan de Commissie Kunstenaars zal moeten uitmaken wat als prestaties of werken van artistieke aard zal moeten worden beschouwd.

Het is hier de bedoeling te voorzien in beperkingen voor de bevoegdheid die de Commissie werd toevertrouwd voor haar opdracht tot kwalificering van prestaties of werken van artistieke aard. Deze bepaling zal de Commissie Kunstenaars immers uitmaken, niet alleen met deze criteria, maar ook op basis van een methodologie uitgewerkt in haar huishoudelijk reglement, of de betrokkene “prestaties levert of werken produceert van artistieke aard”.

Deze methodologie zal evolueren naargelang haar administratieve rechtspraak.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 4 juni 2015 houdende diverse sociale bepalingen