Uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2017

Geschreven door Lexalert
Foto: plenty.r.  

Tijdens de zomervakantie 2017 verleent de FOD Financiën faciliteiten aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften, evenals voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Deze faciliteiten zijn niet van toepassing voor het indienen van de aangiften en de betalingen in het kader van 'Mini One Stop Shop' (MOSS). De Europese reglementering laat dit niet toe.

Aangiften

De belastingplichtige kan zijn aangiften indienen tot de volgende data:

Aangifte

Datum voor indiening

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2017

ten laatste op 10 augustus 2017 (in plaats van 20 juli 2017)

Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2017

ten laatste op 10 augustus 2017 (in plaats van 20 juli 2017)

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli 2017

ten laatste op 10 september 2017 (in plaats van 20 augustus 2017)

 

 

Opgaven

De belastingplichtige kan zijn opgaven indienen tot de volgende data:

Opgave

Datum voor indiening

Kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen voor het tweede kwartaal 2017

ten laatste op 10 augustus 2017 (in plaats van 20 juli 2017)

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juni 2017

ten laatste op 10 augustus 2017 (in plaats van 20 juli 2017)

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juli 2017

ten laatste op 10 september 2017 (in plaats van 20 augustus 2017)

 

Betalingen

De verschuldigde btw moet de belastingplichtige wel nog op de normale vervaldagen betalen, namelijk ten laatste op 20 juli 2017 (aangifte van het tweede kwartaal of juni 2017) en ten laatsteop 20 augustus 2017 (aangifte van juli 2017).

Als de belastingplichtige op één van die vervaldagen nog niet het volledige verschuldigde bedrag betaalde, zal de FOD FInanciën zijn rekening-courant met interesten debiteren. Deze interesten berekent de FOD Financiën overeenkomstig de bepalingen van het btw-wetboek (artikel 91 §1(externe link)): 0,8 % per maand vertraging op basis van het verschuldigde bedrag (één begonnen maand geldt als volledige maand).

De FOD Financiën annuleert die interesten echter als de belasting die de belastingplichtige moet betalen op basis van uw btw-aangifte (vak 71) niet hoger is dan 125.000 euro. Als de belastingplichtige zich in deze situatie bevindt moet hij geen stappen ondernemen. De FOD Financiën zorgt dan voor de annulering van de interesten.

De belastingplichtige kan daarover meer informatie krijgen bij zijn bevoegde kantoor.