Uitbreiding van de notie kind met een handicap voor adoptieverlof en ouderschapsverlof

Geschreven door Lexalert
Foto: SOZIALHELDEN

De wet van 14 december 2018 houdende diverse arbeidsbepalingen is op 21 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (inwerkingtreding 31 december 2018). 

Deze wet zorgt onder meer voor de uitbreiding van de notie ‘kind met een handicap’ die al bestond in het kader van het adoptieverlof voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst en inzake ouderschapsverlof, om voortaan de handicap in al zijn dimensies in aanmerking te nemen. 

Volgens het bestaande principe wordt de maximumduur van het adoptieverlof verdubbeld en de leeftijdsgrens voor de opname van ouderschapsverlof opgetrokken tot 21 jaar wanneer het kind getroffen is door een handicap. 

Voortaan zullen hier niet enkel de kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66% of die een aandoening hebben die ertoe leidt dat tenminste 4 punten worden toegekend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de reglementering van de kinderbijslag voor in aanmerking komen, maar ook de kinderen met een aandoening die ertoe leidt dat tenminste 9 punten worden toegekend in de 3 pijlers samen van deze medisch-sociale schaal. 

Deze maatregel is vanaf 31 december 2018 van toepassing op de verlofaanvragen die vanaf deze datum bij de werkgever worden ingediend. 

In het kader van adoptieverlof zal de uitgebreide notie gelden voor alle werknemers die met een arbeidsovereenkomst worden tewerkgesteld, m.n. zowel de werknemers uit de privésector, als de contractuele personeelsleden uit de openbare sector. Voor wat het ouderschapsverlof betreft, zal de maatregel onmiddellijk doorwerken op de federale regelingeving inzake ouderschapsverlof, zonder dat de koninklijke besluiten rond ouderschapverlof hiertoe moeten worden gewijzigd.   

Bron: wet van 14 december 2018 houdende diverse arbeidsbepalingen, artikelen 2 t.e.m. 5, BS 21 december 2018.