Uitbreiding mobiliteitsvergoeding vanaf 1 maart 2019 – Ook voor werknemers die niet over een bedrijfswagen beschikken

Geschreven door Lexalert
Foto: Andrew Gustar  

De wet van 17 maart 2019 (B.S. 29 maart 2019) wijzigt de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van de mobiliteitsvergoeding.

Deze wet stelt de mobiliteitsvergoeding, naar analogie met het mobiliteitsbudget,  ook open voor werknemers die niet over een bedrijfswagen beschikken maar er wel voor in aanmerking komen volgens het bedrijfswagenbeleid van de werkgever. Er wordt aldus vermeden dat deze werknemer genoodzaakt zou worden om eerst twaalf maanden met een bedrijfswagen rond te rijden alvorens aanspraak te kunnen maken op een mobiliteitsvergoeding.

Verder worden er een aantal verduidelijkingen aangebracht aan de wet op de mobiliteitsvergoeding teneinde elke rechtsonzekerheid in de praktijk weg te nemen. Zo wordt onder meer verduidelijkt in de wet dat er niet alleen bij de berekening van de mobiliteitsvergoeding  zelf maar ook bij de vaststelling van het belastbaar gedeelte daarvan, rekening dient gehouden te worden met de persoonlijke bijdrage van de werknemer.

Tenslotte worden  ook enkele wijzigingen aangebracht om rekening te houden met de legistieke  gevolgen van de hervorming  van de vennootschapsbelasting.

Bedrijfswagenbeleid

Aan de wet van 30 maart 2018 wordt een nieuw begrip toegevoegd. Het betreft het “bedrijfswagenbeleid”. Hiermee wordt in feite het loonbeleid bedoeld van de werkgever dat betrekking heeft op de bedrijfswagen. Het bepaalt onder meer wie en/of vanaf wanneer een werknemer recht heeft op een bedrijfswagen en met welke gebruiksmodaliteiten er in het voorkomende geval rekening dient gehouden te worden. Het geldende bedrijfswagenbeleid van een onderneming kan blijken o.m. uit de functieomschrijvingen en dito loonvoorwaarden bij vacatures, het algemeen van toepassing zijnde HR beleid in de onderneming, de car policy en desgevallend de individuele arbeidsovereenkomsten.

Volg het on demand seminarie Mobiliteit van werknemers: cash for car en mobiliteitsbudget met Leen DE VRIESE

Uitbreiding toepassingsgebied

De wet voorziet in de uitbreiding van de mobiliteitsvergoeding naar werknemers die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen maar die er, om welke reden dan ook, van hebben afgezien. Naar analogie met het mobiliteitsbudget heeft de regering er m.a.w. voor geopteerd om de mobiliteitsvergoeding niet langer te beperken tot werknemers die reeds lang genoeg over een bedrijfswagen beschikken.

De werknemers die deel uitmaken van een functiecategorie waarvoor het bij de werkgever geldende bedrijfswagenbeleid in een bedrijfswagen voorziet, komen in aanmerking voor een bedrijfswagen.

► Lees ook Cash for car - 12 FAQ over de mobiliteitsvergoeding

Teneinde het parallelisme te behouden met hetgeen voorzien is voor het mobiliteitsbudget, wordt niet langer rekening gehouden met de tijd die bij de vorige werkgever is verstreken om te controleren of de werknemer voldoet aan de voorwaarde om over een bedrijfswagen te beschikken, of om er al voldoende lang recht op te hebben. De bepaling die voorziet in deze “overdraagbaarheid”, wordt dus vervangen door een bepaling die de mobiliteitsvergoeding uitbreidt tot werknemers die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen.

De bedoeling van de wet is te vermijden dat zodra de wet van kracht wordt, alle werknemers die reeds in dienst zijn, ineens een zgn. bevordering of functiewijziging bekomen, om vervolgens in aanmerking te komen. Wel werd geoordeeld dat effectieve bevorderingen of functiewijzigingen, die reeds zijn ingegaan voor de inwerkingtreding van deze wet, niet dienen uitgesloten te worden: de waarschijnlijkheid dat het gaat om een papieren promotie, werd in die gevallen m.a.w. verwaarloosbaar geacht.

Daarom kan een werknemer die in aanmerking komt voor een bedrijfswagen, een dergelijke aanvraag pas doen indien hij:

  • op het moment van de aanvraag minstens 3 maanden ononderbroken in aanmerking kwam voor een bedrijfswagen bij de huidige werkgever; en
  • in de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag, reeds minstens 12 maanden in aanmerking kwam voor een bedrijfswagen bij de huidige werkgever.

Combinatie mobiliteitsvergoeding en -budget

De wet voorziet in een bijkomend geval van beëindiging van de mobiliteitsvergoeding. Voortaan neemt de mobiliteitsvergoeding ook een einde zodra de werknemer een mobiliteitsbudget ontvangt.

Functiewijziging

Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding kan worden aangepast ten gevolge van een functiewijziging of een bevordering van de werknemer wanneer deze aanleiding geeft tot een bedrijfswagen van een hogere categorie en dus ook tot een hogere mobiliteitsvergoeding voor de werknemer.

Inwerkingtreding

Het gros van de artikelen treedt in werking op 1 maart 2019

Bekijk de volledige tekst van de wet van 17 maart 2019 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de mobiliteitsvergoeding