Uitbetaling feestdagen voor uitzendkrachten

Geschreven door Lexalert

In het Belgisch Staatsblad van 2 september 2015 werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat van toepassing op de uitzendkrachten en de uitzendbureaus die hen tewerkstellen.

Het is van toepassing op gevallen met twee opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij hetzelfde uitzendbureau voor een opdracht bij eenzelfde gebruiker.

Meer bepaald wanneer deze slechts worden onderbroken door één of meer feestdagen of vervangingsdagen voor feestdagen, ongeacht of deze al dan niet gecombineerd worden met één of meer dagen dat er gewoonlijk niet wordt gewerkt in de onderneming van de gebruiker.

In dat geval worden de betrokken feestdagen of vervangingsdagen als feestdagen beschouwd tijdens dewelke de uitzendkracht in dienst was van het uitzendbureau.

Dit besluit laat de toepassing onverlet van de bepalingen betreffende de verplichting tot het betalen van loon voor feestdagen die vallen na het einde van de arbeidsovereenkomst, die zijn vastgesteld in de reglementering betreffende de feestdagen.

Dit koninklijk besluit treedt op 12 september 2015 in werking.

Lees de volledige tekst van het koninklijk besluit van 10 augustus 2015 tot vaststelling van bijzondere modaliteiten betreffende de toepassing op de uitzendkrachten van de wetgeving inzake de feestdagen (B.S. 2 september 2015)