Twee nieuwe OVAM-formulieren vanaf 1 juni 2015

Geschreven door Lexalert
Foto:

In het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2015 werden twee nieuwe modelformulieren van OVAM vastgesteld. 

Het betreft enerzijds het modelformulier aanvraag van een bodemattest en anderzijds het modelformulier melding van de sluiting van een risico-inrichting

Inwerkingtreding

Beide formulieren worden met ingang van 1 juni 2015 gebruikt. 

Overgangsrecht

De aanvragen voor een bodemattest die voor de inwerkingtreding van dit besluit bij de OVAM worden ingediend op basis van het modelformulier, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 3 april 2013 houdende vaststelling van het modelformulier voor de aanvraag van een bodemattest, en die na de inwerkingtreding ervan door de OVAM worden beoordeeld, behouden hun rechtsgeldigheid.

De meldingen van de sluiting van een risico-inrichting die voor de inwerkingtreding van dit besluit bij de OVAM worden ingediend op basis van het modelformulier, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 25 augustus 2009 houdende vaststelling van modelformulieren in het kader van het Bodemdecreet en het VLAREBO, en die na de inwerkingtreding ervan door de OVAM worden beoordeeld, behouden hun rechtsgeldigheid.

Meer info: www.ovam.be