Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk voor bedrijven in Brussels Gewest

Geschreven door Lexalert
Foto: Nicolas Vigier  

Bedrijven in het Brussels Gewest kunnen omwille van de gevolgen van de actuele dreiging (sluiting van shoppingcentra, scholen, horecazaken, of publiek transport) vandaag tijdelijke werkloosheid wegens  ‘overmacht’  inroepen.  Minister  van  Werk  en  Economie  Kris  Peeters  heeft  vandaag  de opdracht gegeven aan RVA om dit zo bekend te maken.

Het  begrip  'tijdelijke  werkloosheid'  heeft  betrekking  op  werknemers  die  verbonden  zijn  aan  een arbeidsovereenkomst,  maar van wie de werkprestaties  tijdelijk  zijn verminderd  of opgeschort.  De belangrijkste redenen voor tijdelijke werkloosheid kunnen zijn:  

•     economische oorzaken;

•     slecht weer (alleen voor arbeiders);

•     technische storingen (alleen voor arbeiders);

•     overmacht;

•     sluiting van het bedrijf tijdens de jaarlijkse vakantie;

•     staking.

Tijdelijke  werkloosheid  wegens  overmacht   kan  worden  ingeroepen   als  de  uitvoering  van  de arbeidsovereenkomst  onmogelijk is door omstandigheden die zich plots voordoen buiten de wil van de werkgever en werknemer om. De actuele dreiging en de daaraan verbonden gevolgen zoals bv. de sluiting van shoppingcentra,  scholen, horecazaken,  of publiek transport gelden hier momenteel als overmacht.

De overmacht houdt in dat het werk onder geen enkel beding kan worden uitgevoerd; dus niet als het  op  werven  op  andere  locaties  kan  doorgaan,  als  een  vergadering  ergens  anders  kan  plaats vinden, als er aan telewerk of satelietwerk kan gedaan worden, … .

De  RVA  zal  richtlijnen  uitsturen  die  aangeven  dat  vandaag  ‘overmacht’  kan  worden  ingeroepen indien de arbeidsovereenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens de dreiging en de daaraan verbonden  gevolgen  zoals  bv.  de  sluiting  van  shoppingcentra,  scholen,  horecazaken,  of  publiek transport.

Een tijdelijke werkloze heeft automatisch recht op een werkloosheidsuitkering.  In dat geval moet de werkgever een (elektronisch) schrijven richten aan de Directeur van het Werkloosheidsbureau.

BEDRAGEN (sinds 01-­‐09-­‐2015)

Minimum per dag                   Maximum per dag

samenwonende met gezinslast

44,52                                          62,44

37,39                                          62,44

28,04                                          62,44

alleenwonende

samenwonende