Tax shift - wet inzake versterking jobcreatie en koopkracht

Geschreven door Lexalert
Foto: MvanWunnik  

Vandaag werd in de Kamer het wetsontwerp van 10 december 2015 neergelegd houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht.

Hieronder vindt u de inhoudstafel en de volledige tekst van het wetsontwerp.

Titel I: Algemene bepaling
TITEL 2: Sociale bepalingen
HOOFDSTUK 1: Wijzigingen van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
Afdeling 1: Vermindering van de bijdragen in 2016
Afdeling 2: Vermindering van de bijdragen in 2017
Afdeling 3: Vermindering van de bijdragen in 2018
Afdeling 4: Overgangsbepaling
HOOFDSTUK 2: Eerste aanwervingen
HOOFDSTUK 3: Competitiviteit

Afdeling 1: Aanpassingen aan de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers
Onderafdeling 1: Periode 2016-2017
Onderafdeling 2: Periode 2018-2020
Afdeling 2: Aanpassingen aan de Programmawet (I) van 24 december 2002
Onderafdeling 1: Periode 2016-2017
Onderafdeling 2: Periode 2018-2020
Onderafdeling 3: Bouw
HOOFDSTUK 4: Financiering
Afdeling 1: Vermindering van de alternatieve financiering 2016
Afdeling 2: Financiering van de gezondheidszorg
Afdeling 3: Impact van de zesde Staatshervorming op de alternatieve financiering en de bijzondere toewijzingen
Afdeling 4: Alternatieve financiering tax shift in 2016
Afdeling 5: Alternatieve financiering in verband met de vermindering van BTW op elektriciteit
Afdeling 6: Inwerkingtreding

Titel 3: Fiscale bepalingen
HOOFDSTUK 1: Inkomstenbelastingen
Afdeling 1: Speculatiebelasting
Afdeling 2: Investeringsaftrek – basispercentage
Afdeling 3: Roerende voorheffing
Afdeling 4: Hoogtechnologische producten
HOOFDSTUK 2: Belasting over de toegevoegde waarde
Afdeling 1: Esthetische ingrepen
Afdeling 2: Bekrachtiging van een koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 37, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
HOOFSTUK 3: Accijnzen
Afdeling 1: Wijzigingen van de wet van 21 december 2009 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie
Afdeling 2: Wijzigingen van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak
Afdeling 3: Wijziging van de programmawet van 27 december 2004
HOOFDSTUK 4: Bedrijfsvoorheffing
Afdeling 1: Wijzigingen aan de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance
Afdeling 2: Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing
HOOFDSTUK 5: Koopkracht
 

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 10 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht