Tarief van de kilometerheffing vanaf 1 juli 2018

Geschreven door Lexalert

Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht over de aanpassing van het tarief van de kilometerheffing ingevolge artikel 2.4.4.0.2, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2018

Het tarief TZ, vermeld in artikel 2.4.4.0.2, eerste lid, VCF wordt jaarlijks op 1 juli aangepast aan de schommelingen van de consumptieprijsindex. Deze indexatie gebeurt door de coëfficiënt die wordt verkregen door het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, voor de maand maart van het lopende jaar te delen door het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk voor de maand mei van het jaar 2016.
Voor dit jaar betekent dit het volgende:

Algemeen indexcijfer maart 2018 (basis 2013) / algemeen indexcijfer mei 2016 (basis 2013) = 106,37/ 103,08 = 1,0319

Coëfficiënt van toepassing in 2018: 1,0319 (afgerond op het hogere of lagere tienduizendste naargelang het cijfer van de honderdduizendsten al of niet vijf bereikt).

Na de toepassing van de coëfficiënt wordt het verkregen bedrag afgerond op het hogere of lagere tiende van een eurocent naargelang het cijfer van het honderdste van de eurocent al dan niet vijf bereikt.

Vanaf 1 juli 2018 gelden de volgende geïndexeerde tarieven (TZ) kilometerheffing zoals opgenomen in onderstaande tabel (uitgedrukt in eurocent/km):

(in eurocent/ km) 3,5-12 ton MTT 12-32 ton MTT >32 ton MTT
Euronorm 0 15,1 20,2 20,6
Euronorm 1 15,1 20,2 20,6
Euronorm 2 15,1 20,2 20,6
Euronorm 3 13,0 18,2 18,6
Euronorm 4 9,8 15,0 15,4
Euronorm 5 of EEV 8,7 13,8 14,2
Euronorm 6 of hoger 7,6 12,8 13,2


Met ingang van 1 januari 2018 worden de bedragen van de administratieve geldboetes wegens niet conformiteit met de regelgeving inzake de kilometerheffing, vermeld in artikel 3.18.0.0.1, § 4/1, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, niet meer geïndexeerd.