Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken 2019

Geschreven door Lexalert
Foto: Théo Henri  

In het Belgisch Staatsblad verscheen het "Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken". Het is van toepassing vanaf 1 januari 2019.

Art. 6

 

Klasse - Classe
-

Recht - Droit
-

3/4
-

1/4
-

Kopie - Copie
-

3/4
-

1/4

A.

0

124,99

22,84

17,13

5,71

4,57

3,43

1,14

B.

125

369,99

37,95

28,46

9,49

7,59

5,69

1,90

C.

370

619,99

53,12

39,84

13,28

10,62

7,97

2,65

D.

620

1.859,99

60,73

45,55

15,18

12,15

9,11

3,04

E.

1.860

3.719,99

75,90

56,93

18,97

15,18

11,39

3,79

F.

3.720

12.399,99

91,02

68,27

22,75

18,20

13,65

4,55

G.

12.400

37.199,99

106,24

79,68

26,56

21,25

15,94

5,31

H.

37.200

...

136,58

102,44

34,14

27,32

20,49

6,83

I.

Onbepaald Vredegerecht
Indéterminé Justice de Paix

45,57

34,18

11,39

9,11

6,83

2,28

J.

Onbepaald in 't algemeen
Indéterminé autre

60,73

45,55

15,18

12,15

9,11

3,04


 

 

 Recht
-

 

 Droit

Indien ten laste van de Schatkist :

 

 Si à charge du Trésor :

 

directe belastingen en gelijkgestelde taksen . . . . .

Klasse E

impôts directs et taxes assimilés . . . . .

Classe E

andere zaken . . . . .

Klasse D

autres matières . . . . .

Classe D

Art. 7.

 

 Art. 7.

 

Aanmaning met dreiging :

 

 Sommation avec menace :

 

Tot 124,99 . . . . .

15,62

Jusqu'à 124,99 . . . . .

15,62

Vanaf 125 . . . . .

18,47

A partir de 125 . . . . .

18,47

Art. 8.

 

 Art. 8.

 

Inningsrecht : 1 % van de hoofdsom en intresten

 

 Droit de recette : 1 % du montant principal et intérêts

 

Minimum . . . . .

12,48

Minimum . . . . .

12,48

Maximum . . . . .

123,82

Maximum . . . . .

123,82

Inningsrecht op afkorting :

 

 Droit de recette sur acompte :

 

Tot 24,99 ... . . . . .

2,57

Jusqu'à 24,99 . . . . .

2,57

25 tot 124,99 . . . . .

4,31

25 à 124,99 . . . . .

4,31

125 tot 249,990 . . . . .

7,11

125 à 249,99 . . . . .

7,11

250 tot 494,99 . . . . .

12,48

250 à 494,99 . . . . .

12,48

495 tot 744,99 . . . . .

26,70

495 à 744,99 . . . . .

26,70

745 tot ... . . . . .

35,38

745 à ... . . . . .

35,38

Art. 9.

 

 Art. 9.

 

Protestakte : 1 % op het bedrag van de titel

 

 Acte de protêt : 1 % sur le montant du titre

 

Minimum . . . . .

12,48

Minimum . . . . .

12,48

Maximum . . . . .

61,91

Maximum . . . . .

61,91

Art. 10.

 

 Art. 10.

 

Openbare verkoping

 

Vente publique

 

3 % op de eerste 1.250 EUR

 

3 % sur les premiers 1.250 EUR

 

2,5 % op de schijf van 1.250 tot 2.500

 

2,5 % sur la tranche de 1.250 à 2.500

 

2 % op de schijf van 2.500 tot 12.400

 

2 % sur la tranche de 2.500 à 12.400

 

1,5 % op de schijf van 12.400 tot 18.600

 

1,5 % sur la tranche de 12.400 à 18.600

 

1 % op de schijf van 18.600 tot 24.800

 

1 % sur la tranche de 18.600 à 24.800

 

0,50 % op het overige

 

0,50 % sur le surplus

 

Openbare verkoping - Minimumrecht per dagprestatie . . . . .

70,75

Vente publique - Minimum par jour de prestation . . . . .

70,75

Art. 11.

 

 Art. 11.

 

Evenredige verdeling

 

Distribution par contribution

 

2 % op de eerste 1.250 EUR

 

2 % sur les premiers 1.250 EUR

 

1,50 % op de schijf van 1.250 tot 2.500

 

1,50 % sur la tranche de 1.250 à 2.500

 

1 % op de schijf van 2.500 tot 12.400

 

1 % sur la tranche de 2.500 à 12.400

 

0,50 % op het overige

 

0,50 % sur le surplus

 

Evenredige verdeling - Minimum recht . . . . .

35,38

Distribution par contribution - Droit minimum . . . . .

35,38

Art. 12.

 

 Art. 12.

 

Vacatierecht per uur . . . . .

21,27

Vacation par heure . . . . .

21,27

Minimum . . . . .

42,54

Minimum . . . . .

42,54

Wanneer de waarde van het geschil minder dan 37 euro bedraagt, minimum vermindering tot . . . . .

21,27

Lorsque la valeur du litige est inférieure à 37 euros, le minimum est réduit à . . . . .

21,27

Elk begonnen uur is geheel verschuldigd.

 

 Chaque heure commencée est due en entier.

 

Vacatie toepasselijk op elk exploot van betekening . . . . .

12,31

Vacation applicable pour tout exploit de signification . . . . .

12,31

Art. 13.

 

 Art. 13.

 

1. Lichting van uitgifte niet gevolgd door betekening van een afschrift of uittreksel - Opzoeking en inlichtingen . . . . .

7,67

1. Levée d'expédition non suivie de siginification, de copie ou extrait - Recherches et renseignements . . . . .

7,67

2. Inlassing in dagbladen - Publiciteit aanplakbiljetten - Aangifte van verkoping - Bericht van beslag . . . . .

11,42

2. Insertions journaux - Publicités pour affiches - Déclaration de vente - Avis de saisie . . . . .

11,42

3. Kadastraal en hypothecair uittreksel . . . . .

15,28

3. Extrait cadastral et hypothécaire . . . . .

15,28

- In- en overschrijving en rand melding

 

 - Inscription et transcription

 

- Rolzetting in een ander arrondissement

 

 - Mise au rôle dans un autre arrondissement

 

- Rechten briefwisseling en papierbehoeften

 

 - Droits de correspondance et papeterie

 

- Raadpleging van het kaartenstelsel van beslaglegging

 

 - Consultation fichier des saisies

 

- Neerlegging van verzoekschrift

 

 - Dépôt de requête

 

- P.V. ingevolge kantonnement

 

 - P.V. suite de cantonnement

 

- Neerlegging en opvraging Deposito- en Consignatiekas

 

 - Dépôt et retrait Caisse des Dépôts et Consignations

 

- P.V. verklaring derdenbeslagene

 

 - P.V. déclaration tiers saisi

 

- Opzoeking en lichtingen betreffende onverdeeldheid van onroerende goederen

 

 - Recherches et renseignements relatifs à l'indivision de biens immobiliers

 

- Vernieuwing hypothecaire overschrijving

 

 - Renouvellement de transcription hypothécaire

 

- Bewijs van betaling wisselbrief

 

 - Attestation de paiement lettre de change

 

4. In ontvangstname van borgtocht bij hoger bod verkoopschip - Opstellen van verzoekschrift . . . . .

30,45

4. Réception caution après surenchère vente de navire - Rédaction requête . . . . .

30,45

5. Opstellen lastenkohier - P.V. van verklaring van lastgeving van toewijzing van een schip . . . . .

45,57

5. Rédaction cahier de charge - P.V. de déclaration de command d'adjudication de navire ou bateau . . . . .

45,57

Art. 15.

 

 Art. 15.

 

Per rol geschreven tekst met de hand of getypt van 600 lettergrepen . . . . .

7,11

Par rôle d'écriture de 600 syllabes . . . . .

7,11

Idem fotokopie of gedrukt . . . . .

3,58

Idem en photocopie ou imprimé . . . . .

3,58

Ieder gedeelte van een rol wordt ten volle aangerekend.

 

 Toute fraction de rôle est comptée en entier.

 

Uitgifte P.V. van verkoop per blad . . . . .

7,11

Expédition du P.V. de vente par page . . . . .

7,11

Vertaling per rol . . . . .

14,22

Traduction par rôle . . . . .

14,22

Verplaatsing. (Zie tabel)

 

 Parcours. (Voir tableau)

 


 

Antwerpen . . . . .

10,94

Arlon . . . . .

14,79

Brugge . . . . .

15,21

Bruxelles - Brussel . . . . .

9,63

Charleroi . . . . .

14,25

Dendermonde . . . . .

12,90

Dinant . . . . .

22,10

Gent . . . . .

13,01

Hasselt . . . . .

15,59

Huy . . . . .

16,17

Ieper . . . . .

11,24

Kortrijk . . . . .

11,05

Leuven . . . . .

14,40

Liège . . . . .

10,90

Marche-en-Famenne . . . . .

19,45

Mechelen . . . . .

11,74

Mons . . . . .

13,09

Namur . . . . .

13,94

Neufchâteau . . . . .

19,79

Nivelles . . . . .

18,44

Oudenaarde . . . . .

11,36

Tongeren . . . . .

15,59

Tournai . . . . .

17,17

Turnhout . . . . .

14,32

Veriers-Eupen . . . . .

18,41

Veurne . . . . .

10,32


 

Art. 17.

 

 Art. 17.

 

1. Getuige - Vacatie per uur . . . . .

7,11

1. Témoin - Vacation par heure . . . . .

7,11

De 1e vacatie wordt geheel gerekend. De andere worden betaald per 1/2 uur naar rata van de bestede tijd.

 

  La 1re vacation est comptée en entier. Les autres sont payées par 1/2 heure au prorata du temps employé.

 

2. Vervoer van getuige. (Zie tabel)

 

 2. Transport témoin. (Voir tableau)

 


 

Antwerpen . . . . .

5,47

Arlon . . . . .

7,40

Brugge . . . . .

7,61

Bruxelles - Brussel . . . . .

4,82

Charleroi . . . . .

7,13

Dendermonde . . . . .

6,45

Dinant . . . . .

11,05

Gent . . . . .

6,51

Hasselt . . . . .

7,80

Huy . . . . .

8,09

Ieper . . . . .

5,62

Kortrijk . . . . .

5,53

Leuven . . . . .

7,20

Liège . . . . .

5,45

Marche-en-Famenne . . . . .

9,73

Mechelen . . . . .

5,87

Mons . . . . .

6,55

Namur . . . . .

6,97

Neufchâteau . . . . .

9,90

Nivelles . . . . .

9,22

Oudenaarde . . . . .

5,68

Tongeren . . . . .

7,80

Tournai . . . . .

8,59

Turnhout . . . . .

7,16

Veriers-Eupen . . . . .

9,21

Veurne . . . . .

5,16


 

3. Bewaker per dag . . . . .

3,58

3. Gardien par jour . . . . .

3,58