SWT vanaf 1 januari 2015: leeftijds- en anciënniteitsvereisten en relevante cao's van de Nationale Arbeidsraad

Geschreven door Lexalert
Foto: Anne Worner  

CAO nr. 17 tricies sexies van 27 april 2015 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 bis van 29 januari 1976, nr. 17 nonies van 7 juni 1983, nr. 17 duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17 vicies van 17 december 1997, nr. 17 vicies quater van 19 december 2001, nr. 17 vicies sexies van 7 oktober 2003 en nr. 17 tricies van 19 december 2006, www.cnt-nar.be

CAO nr. 111 van 27 april 2015 tot vaststelling, voor 2015 en 2016, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, www.cnt-nar.be 

CAO nr. 112 van 27 april 2015 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, www.cnt-nar.be

CAO nr. 113 van 27 april 2015 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen, www.cnt-nar.be

CAO nr. 114 van 27 april 2015 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen, www.cnt-nar.be

CAO nr. 115 van 27 april 2015 tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen, www.cnt-nar.be

CAO nr. 116 van 27 april 2015 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen, www.cnt-nar.be

CAO nr. 117 van 27 april 2015 tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering, www.cnt-nar.be

De leeftijds- en anciënniteitsvereisten om gebruik te kunnen maken van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (= het voormalige brugpensioenstelsel, hierna afgekort als SWT) staan ingeschreven in een KB van 3 mei 2007.

Dat KB van 3 mei 2007 werd recent gewijzigd door een KB van 30 december 2014. Laatstgenoemd KB heeft de leeftijdsvereisten voor de meeste SWT’s verhoogd met ingang van 1 januari 2015 en een aantal stelsels afgeschaft (zie SoCompact nr. 2015-02).

Omdat de meeste SWT’s complementair geregeld worden door cao’s van de Nationale Arbeidsraad (hierna afgekort als NAR) moesten ook die cao’s verlengd of aangepast worden om de vermelde verhogingen concreet in werking te stellen.

Deze cao’s (acht in totaal) werden gesloten op de zitting van de Nationale Arbeidsraad van 27 april 2015.

Omdat het ons niet nuttig lijkt om in deze “(so)compacte” nieuwsbrief een uitvoerige beschrijving te geven van de acht vermelde cao’s, beperken we ons tot een schematisch overzicht van de in 2015 en 2016 geldende leeftijds- en anciënniteitsvereisten voor SWT met aanduiding van de relevante NAR-cao (‘s).

Voor meer uitgebreide informatie over de acht cao’s verwijzen we u naar het advies nr. 1.937 van de NAR uitgebracht op de zitting van 27 april 2015 (zie http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1937.pdf).

Stelsel

Leeftijdsvereiste

Anciënniteitsvereiste

Relevante NAR-cao(‘s)

Algemeen stelsel

62 jaar

40 jaar (Opgelet: overgangsmaatregelen voor lopende of hernieuwde cao’s! (zie www.sociaalcompendium.be)

CAO nr. 17 (gewijzigd door CAO nr. 17 tricies sexies)

SWT 20 jaar nachtarbeid, arbeidsongeschikte bouwvakkers, zware beroepen

58 jaar

33 jaar

CAO nr. 111–112

(Opgelet: sectorale cao in toepassing van NAR-cao verplicht!)

Mindervalide werknemers en werknemers

met ernstige lichamelijke problemen

58 jaar

35 jaar

CAO nr. 114

SWT na 40 jaar loopbaan

58 jaar

40 jaar

CAO nr. 115-116

SWT onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

absolute minimumleeftijd: 55 jaar

  • ofwel: 10 jaar binnen de sector binnen de 15 jaar voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  • ofwel: 20 jaar

CAO nr. 117