Subsidies voor pilootprojecten voor primaire preventie van burn-out

Geschreven door Lexalert

Tussen 1 juni en 31 juli 2019 kunnen werkgevers uit de privésector of paritaire comités een subsidieaanvraag indienen voor pilootprojecten rond primaire preventie van burn-out die maximaal 1 jaar duren. 

De sociale partners binnen de NAR namen dit initiatief in het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 en in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het jaarlijks budget van 500.000 euro voor de financiering van deze subsidies is afkomstig van de reeds bestaande werkgeversbijdrage van 0,10% voor risicogroepen. De aanvragers dienen onder het toepassingsgebied van de regelgeving betreffende de risicogroepen te vallen.  

Lees ook: Meer mogelijkheden voor ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand

De subsidie bedraagt maximum 8.000 euro voor projecten van werkgevers en 24.000 euro voor projecten van de sectoren.

Concrete informatie over de wettelijke basis, de voorwaarden, de procedure en de toegang tot het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de NAR: Burn-out – Projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk – Wat?