Studentenarbeid: waar moet je als werkgever rekening mee houden?

Geschreven door , VGD, www.vgd.eu
Foto:   Kheel Center

De zomervakantie nadert met rasse schreden! Daarom frissen we dan ook graag de belangrijkste regels rond de tewerkstelling van studenten even op. Op deze manier ben jezeker dat je volledig conform bent met de wetgeving indien je studenten aanneemt deze zomer. 

Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten

Wanneer je met een student een studentenovereenkomst kan afsluiten, ben je verplicht dat de doen. Dit is geen vrije keuze.

Jongeren vanaf 15 jaar die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht kunnen een studentenovereenkomst sluiten.

In algemene zin gaat het om studenten:

  • die volledig dagonderwijs volgen. De personen die onderwijs met beperkt leerplan of avondschool volgen, kunnen dus geen studentenovereenkomst sluiten
  • en die niet gedurende een periode van 12 maanden ononderbroken bij eenzelfde werkgever gewerkt hebben.  Eens deze periode is verstreken, of dit nu binnen hetzelfde kalenderjaar is of niet, kan een student met die werkgever geen studentenovereenkomst meer afsluiten.  Onder een ononderbroken periode van 12 maanden wordt verstaan: een overeenkomst van één jaar of opeenvolgende overeenkomsten die samen een jaar omvatten. Niets belet een werkgever dus om dezelfde student tijdens meerdere opeenvolgende jaren te werk te stellen zolang er tussen de verschillende overeenkomsten ook een werkelijke onderbreking is.

Een schriftelijke overeenkomst moet worden opgemaakt en ondertekend uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding.  

Einde studies

Voor een student die in juni zijn studies beëindigt en zijn diploma behaalt, aanvaardt de RSZ dat hij nog tot 30 september van dat jaar, kan werken met toepassing van de solidariteitsbijdrage.  Indien de student na afloop van de studentenovereenkomst bij dezelfde werkgever als ‘gewone’ werknemer aan de slag gaat, moet de aard van de functie duidelijk verschillen van die van de studentenovereenkomst. Er wordt dus niet aanvaard dat men voor iemand de solidariteitsbijdrage toepast, wanneer het in feite gaat om een verdoken proefperiode van een gewone arbeidsovereenkomst.

Solidariteitsbijdrage

Om de verminderde sociale bijdragen – 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de werknemer – te kunnen toepassen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. 

De student moet werken :

  • op basis van een arbeidsovereenkomst voor studenten
  • gedurende maximum 475 uren, vrij te spreiden over het volledige kalenderjaar
  • buiten de periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling

Daarnaast moet er een tijdige Dimona-aangifte gebeuren.

Zodra één van deze voorwaarden niet vervuld is, zullen de gewone sociale zekerheidsbijdragen op het loon van de student verschuldigd zijn.

Contingent van 475 uren

De uren worden geteld per kalenderjaar.  Dit houdt in dat de teller bij het begin van elk nieuw kalenderjaar op 475 resterende uren wordt gezet. Op basis van de in Dimona aangegeven uren wordt het aantal resterende uren aangepast. 

Er wordt enkel rekening gehouden met de uren die effectief gepresteerd worden. De uren die niet gepresteerd worden, maar wel betaald, zoals feestdagen en ziektedagen, worden niet meegerekend in het contigent.

Let opde solidariteitsbijdrage is wel verschuldigd op het loon voor deze uren.

De solidariteitsbijdrage is enkel van toepassing op de eerste 475 uren die in Dimona worden aangegeven met werknemerstype ‘STU’.  Het is dus het aantal meegedeelde uren op het moment dat de Dimona wordt uitgevoerd dat bepalend is voor de berekening van het contingent en niet de tewerkstelling zelf. Wanneer de Dimona-aangifte laattijdigwordt uitgevoerd, dan worden alle geplande uren geacht te zijn gepresteerd buiten het contingent en zijn de normale sociale bijdragen verschuldigd.

Overschrijding contingent

Wanneer het jaarlijks contingent van 475 uren overschreden wordt, zijn er normale sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd vanaf het 476ste uur.  Je wordt hiervan verwittigd in het ontvangstbewijs van de aangifte in Dimona en zal verplicht worden deze uren apart op te laden.

De eerste 475 uren blijven onderworpen aan de verminderde sociale bijdragen.

Student@work

De student kan het aantal resterende uren – het aantal uren waarop hij nog kan werken tegen verminderde sociale bijdragen – consulteren via de webapplicatie student@work die beschikbaar is op de website www.studentatwork.be.  De student kan er een attest met het aantal resterende uren afdrukken of verzenden via elektronische post. Als werkgever is het dan ook aangewezen steeds te informeren naar het aantal uren dat de student tijdens het lopende kalenderjaar al gewerkt heeft.  Zo bent je zeker dat het contingent van 475 uren nog niet overschreden is.