Sociale verkiezingen 2020 - Brochure FOD Werk

Geschreven door Lexalert
Foto: Tom Ahearn  

De FOD Werk publiceerde in het kader van de sociale verkiezingen 2020 een "Brochure betreffende de verkiezingen voor de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk". 

Elke vier jaar hebben in de Belgische ondernemingen de sociale verkiezingen plaats. Deze verkiezingen worden georganiseerd om de vertegenwoordigers van de werknemers aan te duiden in de inspraakorganen van de ondernemingen, met name de ondernemingsraad (verder: “raad”) en het comité voor preventie en bescherming op het werk (verder: “comité”).

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 11 en 24 mei 2020.

De   verkiezingen   moeten   georganiseerd  worden   in   de   ondernemingen  volgens   een   strikte chronologische procedure. Deze brochure werd opgesteld zodat de ondernemingen zich kunnen voorbereiden op de verschillende stappen van de procedure en zodat zij kunnen beschikken over een praktische gids doorheen deze stappen.

Merk op dat er onder de huidige stand van de regelgeving nog geen sprake is van een volledige eenmaking van  de  statuten arbeiders/bedienden. De  opdeling arbeiders/bedienden blijft  voor de sociale verkiezingen 2020 dan ook verder ongewijzigd.

Bekijk hieronder de inhoudstafel. 

Download de brochure betreffende de verkiezingen voor de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk - sociale verkiezingen 2020

Voorwoord                                                                                                 

Inhoud

INLEIDING – Digitale communicatie                                                                         

HOOFDSTUK 1 - Enkele nuttige begrippen                                                              

Afdeling 1 - Begrip onderneming                                                                               

1.1     De raad en het comité op het niveau van de technische bedrijfseenheid       

1.2     De technische bedrijfseenheid komt overeen met de juridische entiteit        

1.3     De juridische entiteit is samengesteld uit meerdere technische bedrijfseenheden   

1.4     Meerdere juridische entiteiten vormen een technische bedrijfseenheid        

Afdeling 2 - Ondernemingen die verkiezingen moeten houden                       

2.1     Begrip «werknemer»                                                                         

2.2     Minimum tewerk te stellen werknemers                                                

2.3     Berekening van het aantal werknemers                                                

2.4     Berekening van het aantal uitzendkrachten                                            

Afdeling 3 - Categorieën van werknemers                                                            

3.1     Arbeiders en bedienden                                                                      

3.2     Jeugdige werknemers                                                                        

3.3     Kaderleden                                                                                      

3.4     Leidinggevend personeel                                                                    

Afdeling 4 - Representatieve organisaties                                                            

4.1     Representatieve werknemersorganisaties                                              

4.2     Representatieve organisaties van kaderleden                                         

Afdeling 5 - Opschorting van de verkiezingen                                                      

Afdeling 6 - Taalvoorschriften inzake sociale verkiezingen                              

6.1     Brussel, Duits taalgebied en gemeenten met faciliteiten                           

6.2     Nederlands taalgebied met uitzondering van de gemeenten met faciliteiten 

6.3     Frans taalgebied met uitzondering van de gemeenten met faciliteiten         

Afdeling 7 - Verwerking van persoonsgegevens en privacyreglementering (GDPR)

7.1     GDPR-verplichtingen en FOD WASO                                                      

7.2     GDPR-verplichtingen en ondernemingen                                                

7.3     GDPR-verplichtingen en werknemers- en kaderledenorganisaties               

HOOFDSTUK 2 - De verkiezingsprocedure                                                            

Afdeling 1 – Data in de verkiezingsprocedure                                                      

1.1     Datum van de verkiezingen                                                                 

1.2     Dagen X en Y                                                                                   

1.3     Belang van de chronologie                                                                  

1.4     Zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming                        

Afdeling 2 - Voor dag X: de voorbereidende procedure                                     

2.1     X - 60: eerste schriftelijke aankondigingen                                             

2.2     Van X - 60 tot X - 35: raadplegingen                                                    

2.3     X - 35: schriftelijke mededelingen van de beslissingen                             

2.4     Van X - 35 tot X - 28: beroepen                                                          

2.5     Van X - 28 tot X - 5 : uitspraak van de arbeidsrechtbank                          

2.6     Voorbereiding van de verrichtingen voor de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt

Voorlopige kiezerslijsten en kiesvoorwaarden                                         

Afdeling 3 - Dag X: aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt                                                                                                                     

3.1     Aanplakking van het bericht                                                                

3.2     Afschriften                                                                                      

3.3     Rechtzetting van de verkiezingsdatum                                                  

Afdeling 4 - Van dag X tot dag Y: verkiezingsprocedure                                   

BEZWAREN BETREFFENDE HET BERICHT VAN DAG X                                       

4.1     X + 7 dagen: Bezwaren                                                                     

4.2     Van X + 7 tot X + 14: beslissingen betreffende de bezwaren en aanplakking van een rechtzetting                                                              

4.3     Van X + 14 dagen tot X + 21: beroepen                                               

4.4     X + 28: Beslissing van de rechtbank waarbij de zaak werd aanhangig gemaakt        

UITSTEL VAN DE KIESVERRICHTINGEN                                                          

4.5     Schorsing van de kiesverrichtingen, opschorting van de verkiezingen        

KANDIDATUREN

4.6     X + 35: Indienen van de kandidatenlijsten                                             

4.7     Van X + 35 tot X + 40                                                                       

4.8     Van X + 40 tot X + 56                                                                       

4.9     Van X + 47 tot X + 61: Beroep tegen de kandidatenlijsten                        

4.10   X + 76: Vervanging van kandidaten en aanplakking                                

4.11   X + 77: Afsluiten van de kandidatenlijsten en opmaken van de stembiljetten                                                                                    

SAMENSTELLING VAN DE KIESCOLLEGES EN VAN DE STEMBUREAUS                  

4.12   Samenstelling van de kiescolleges                                                        

4.13   Van X + 40 tot X + 70: Samenstelling van de stembureaus                      

4.14   Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen                                    

4.15   X + 56: Stemming per brief                                                                

4.16   X + 80: oproeping van de kiezers                                                        

Afdeling 5 - Dag X + 90 of dag Y: Verkiezingen en stemopneming                 

5.1     De stemverrichtingen                                                                         

5.2     Verloop van de stemverrichtingen                                                        

5.3     Stemopneming                                                                                 

5.4     Verdeling van de mandaten                                                                

5.5     Aanwijzing van de verkozenen                                                            

5.6     Opmaken van het proces-verbaal en verzending van de resultaten van de stemming                                                                                    

Afdeling 6 - Elektronisch stemmen                                                                        

6.1     Algemeen                                                                                        

6.2     Combinatie stemming per brief                                                           

6.3     Elektronisch stemmen op afstand                                                        

Afdeling 7 - Na dag Y                                                                                                  

7.1     Y + 1: Afsluiting van de kiesverrichtingen                                              

7.2     Y + 2: Aanplakking van de uitslagen van de verkiezingen en samenstelling van de raad en het comité     

7.3     Y + 15: Beroep bij de arbeidsrechtbank      

7.4     Y + 69: Beslissing van de arbeidsrechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt      

7.5     Y + 84: Hoger beroep tegen deze beslissing bij het arbeidshof   

7.6     Y + 86: Verwijdering van de aangeplakte berichten

7.7     Y + 144: Beslissing van het arbeidshof      

7.8     Eerste vergadering van de nieuwe raad of van het nieuwe comité en regels van plaatsvervanging  

HOOFDSTUK 3 - Samenvatting van de verkiezingskalender    

HOOFDSTUK 4 – Nuttige informatie