Sociaal statuut zelfstandigen: bijdragevoeten gepensioneerden en uitbreiding faillissementsverzekering

Geschreven door Lexalert
Foto:

Het wetsontwerp van 29 oktober 2015 past het sociaal statuut van de zelfstandigen op verschillende punten aan. De meest in het oog springende wijzigingen zijn de aanpassing van de bijdragevoeten van de gepensioneerden en de uitbreiding van het toepassingsgebied van de faillissementsverzekering.

De wijzigingen voorzien in het wetsontwerp hebben betrekking op:

  • een aanpassing van de bijdragevoeten voor gepensioneerden die onbeperkt beroepsinkomsten mogen verwerven uit een zelfstandige activiteit uitgeoefend ingevolge de recente hervorming van de toegelaten arbeid;
  • een nodige verduidelijking voor de beslissingen tot opheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van de sociale bijdragen van de zelfstandigen;
  • de herinvoering van een bepaling betreffende de mogelijke betwisting van de wettelijkheid  van de beslissingen van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen;
  • bepaalde technische wijzigingen  betreffende administratieve geldboetes, naar analogie van bepalingen uit het Sociaal Strafwetboek;
  • een verhoging van het bedrag dat de socialeverzekeringsfondsen kunnen inhouden naar aanleiding van de oplegging van een administratieve geldboete omwille van fictieve aansluiting.

De wijzigingen die inzake de faillissementsverzekering worden vooropgesteld, betreffen een naamsverandering en een uitbreiding van het toepassingsgebied naar zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit stopzetten wegens economische moeilijkheden.

Wat ten slotte de regeling inzake de vervangende ondernemer betreft, moet een bepaling worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe reglementering voor mantelzorgers.

Bijdragevoeten gepensioneerden

Naar aanleiding van de hervorming van de toegelaten activiteit van gepensioneerden die van toepassing is vanaf 2015, die nu voorziet dat wanneer de inkomsten minstens 811,20 euro bedragen, de onderworpenen de volgende jaarlijkse bijdragen is verschuldigd, vastgesteld op de beroepsinkomsten:

1° 14,70 pct. op het gedeelte van de beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro niet overschrijdt;

2° 14,16 pct. op het gedeelte van de beroepsinkomsten dat 15.831,12 euro te boven gaat, maar 23.330,06 euro niet overschrijdt.

Momenteel is het een gepensioneerde die een beroepsloopbaan van minstens 42 jaar aantoont op de ingangsdatum van zijn pensioen toegelaten om dat pensioen te cumuleren met onbegrensde inkomsten, vanaf zijn 65e verjaardag.

In het kader van de hervorming van de toegelaten activiteit van gepensioneerden die van toepassing is vanaf 2015, is die regel niet meer van toepassen en wordt ze vervangen door 2 nieuwe maatregelen:

1) onbegrensde toegelaten activiteit voor de gerechtigde op een rustpensioen vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 wordt; en

2) onbegrensde toegelaten activiteit voor de gerechtigde op een vervroegd rustpensioen met een loopbaan van 45 jaar bij de aanvangsdatum van zijn 1e pensioen.

Faillissementsverzekering

Een zelfstandige kan een beroep doen op de faillissementsverzekering als hij failliet verklaard wordt of noodgedwongen de deuren moet sluiten (bijvoorbeeld wegens brand, een natuurramp, vernieling van uw zaak of een beroepsallergie waardoor u niet langer kunt werken...). De faillissementsverzekering is, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, geen traditionele verzekering waarvoor u premies betaalt aan een maatschappij. Het is een sociaal recht voor zelfstandigen: u hebt automatisch recht op die verzekering via uw socialeverzekeringsfonds.

De verzekering omvat:

  • het behoud van uw rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging gedurende maximaal 4 kwartalen zonder dat u uw sociale bijdragen moet betalen
  • een maandelijkse uitkering, gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen, gedurende ten hoogste twaalf maanden.

Een zelfstandige kan verschillende keren in zijn carrière als zelfstandige een beroep doen op de faillissementsverzekering. De voorwaarde is wel dat de totale duur, tijdens de volledige beroepsloopbaan, niet langer is dan 12 maanden.

In 1996 werd de sociale verzekering in geval van faillissement ingevoerd.

In 1999 werden de zelfstandige niet-handelaars, die aldus niet failliet verklaard kunnen worden, onder het toepassingsgebied aan de faillissementsverzekering toegevoegd. Later was er een uitbreiding van de faillissementverzekering uit te breiden tot  gevallen van gedwongen stopzetting.

Het wetsontwerp breidt de faillissementsverzekering verder uit tot de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten stopzetten en dit omwille van economische moeilijkheden.

Deze laatste uitbreiding van het toepassingsgebied van het toepasselijk koninklijk besluit veronderstelt het vinden van een nieuwe benaming. De nieuwe titel spreekt daarom niet langer van “een sociale verzekering in geval van” gevolgd door een opsomming. Omwille van de leesbaarheid én om te benadrukken dat de uitgebreide sociale verzekering meerdere en totaal verschillende situaties dekt, werd gekozen voor een modernere en neutralere benaming: een overbruggingsrecht.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 29 oktober 2015 houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen