Single Permit

Geschreven door Lexalert
Foto: Minimalist

Een werkgever die buitenlandse werknemers in België wil tewerkstellen, moet in principe daarvoor een voorafgaandelijke toelating verkrijgen; de werknemer zelf moet over een Belgische verblijfsvergunning beschikken.

Sinds 24 december 2018 zijn de regels over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (d.w.z. werknemers die geen onderdaan zijn van een EER-lidstaat – EU- en Europese Vrijhandelsassociatie-staten - of Zwitserland, hierbij genoemd : ‘buitenlandse werknemers’ of ‘derdelandsonderdanen’) gewijzigd, zowel wat de procedure als de inhoudelijke voorwaarden (vooral in Vlaanderen) betreft.

De gecombineerde vergunning of Single Permit heeft als doel om via één enkele aanvraagprocedure de aflevering van een gecombineerde vergunning wonen en werken in België te bekomen onder de vorm van een elektronische verblijfskaart.

   1.Wie is vrijgesteld van Single Permit ?

Heel wat buitenlandse werknemers zijn vrijgesteld van de toelating tot arbeid en mogen in België werken zonder dat de werkgever een Single Permit moet aanvragen.

        1.1.Vrijstelling op basis van het verblijfsstatuut van de persoon

Personen die in België verblijven om een andere reden dan werk maar nadien toch een tewerkstelling willen aanvatten, kunnen eventueel aanspraak maken op een vrijstelling. Deze werknemers verwerven zelf bij de Belgische ambassade (of het consulaat)  of bij de gemeente, een ‘gecombineerde titel‘, zijnde een verblijfsvergunning waarop vermeld staat of ze in België mogen werken en binnen welke voorwaarden. Hieronder vallen ook de buitenlandse werknemers die voorheen zelf een arbeidskaart C (nu afgeschaft) moesten aanvragen.

 

Zijn hierdoor vrijgesteld van Single Permit – aanvraag en kunnen toch werken :

  • Zwitserse en EER-onderdanen
  • In België erkende vluchtelingen
  • Derdelandsonderdanen, onder bepaalde voorwaarden, tijdens de procedure gezinshereniging met een EU-burger of met een derdelandsonderdaan
  • Studenten ingeschreven in een Belgische onderwijsinstelling, louter voor arbeid tijdens de schoolvakanties, of buiten de schoolvakanties tot maximaal 20u / week voor zover verenigbaar met de studies of studenten die verplichte stages verrichten in België in het kader van hun studies in de EER of Zwitserland

        1.2 Vrijstelling op basis van tewerkstelling

Er zijn ook een aantal categorieën van werknemers vrijgesteld van een toelating van arbeid, vaak omwille van de korte duur van de tewerkstelling of omwille van specifieke redenen. Indien de tewerkstelling maximaal 90 dagen duurt, zal er ofwel een arbeidskaart (in het Vlaams Gewest) nodig zijn, ofwel een vrijstelling zijn (in het Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap).

 

Zijn hierdoor ondermeer vrijgesteld van Single Permit – aanvraag en kunnen werken in België:

  • Buitenlandse journalisten verblijvend in België
  • Onderzoekers bij een erkende onderzoeksinstelling in het kader van een gastovereenkomst
  • Kaderleden of leidinggevend personeel tewerkgesteld in een hoofdkwartier van een multinational (mits ondermeer een minimum bruto jaarloon)
  • Deelnemers aan vergaderingen in beperkte kring, mits de vergaderingen maximum 20 opeenvolgende kalenderdagen in beslag nemen per vergadering en met een maximum van 60 dagen per kalenderjaar.

   2. Single Permit, de gecombineerde werk- en verblijfsvergunning

        2.1 Voor wie ?

De Single Permit is noodzakelijk bij economische migratie van buitenlandse werknemers bij langer dan 90 dagen tewerkstelling in België. Voor wie 90 dagen of minder in België zal werken, blijft de oude regeling van de arbeidskaart (inbegrepen de mogelijke vrijstellingen) en het visum (inbegrepen de mogelijke visumvrijstelling) toepasselijk.

       2.2 Procedure ?

Vooraf : De Single Permit  aanvraag moet ingediend worden bij het bevoegde gewest maar de verworven gecombineerde vergunning (of vrijstelling) geldt voor geheel België. Om te bepalen welke gewestelijke overheid bevoegd is, zijn er een aantal aanwijzingsregels die daarbij kunnen helpen :

1° de vestigingseenheid waar hoofdzakelijk wordt gewerkt door de werknemer

2° de maatschappelijke zetel (indien 1° onmogelijk te bepalen is)

3° de plaats waar de werknemer de activiteiten zal uitvoeren (indien 1° onmogelijk te bepalen is en 2°, de maatschappelijke zetel niet in België is)

Heeft de aanvraag betrekking op een toelating tot arbeid voor onbepaalde duur of een vrijstelling voor onbepaalde duur, dan is het gewest bevoegd waar de werknemer zijn officiële woonplaats heeft.

Het bevoegde gewest neemt de tewerkstellingsbeslissing, de federale overheid beslist over het verblijf.

 

De procedure in 6 stappen :

1° Indienen aanvraag (ook bij hernieuwing)

Alle noodzakelijke tewerkstellings- en verblijfsdocumenten moeten tegelijkertijd worden ingediend bij het bevoegde Gewest (zie de aanwijzingsregels hierboven). Het model van aanvraagformulier zal hier kunnen gebruikt worden.

2° Controle

Het Gewest bezorgt daarop een ontvangstbevestiging en onderzoekt het dossier op volledigheid. Wanneer het dossier volledig is, zal het worden overgemaakt binnen de 15 dagen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Wanneer het dossier onvolledig is, zal het dossier door middel van bijkomende documenten volledig moeten worden gemaakt binnen de 15 dagen na betekening van de beslissing van het Gewest. Gebeurt dat niet of niet tijdig, zal het dossier onontvankelijk worden verklaard en eindigt de procedure.

3°Onderzoek

Zowel het Gewest (op vlak van toelating tewerkstelling) als de Dienst Vreemdelingenzaken (op vlak van veiligheid) onderzoekt of aan de hun respectievelijke toekenningsvoorwaarden voldaan zijn.

4° Beslissing en betekening

Van zodra het dossier (in stap 2°) ontvankelijk wordt bevonden, heeft het Gewest een termijn van 4 maanden waarbinnen tot beslissing moet worden gekomen. Zoniet wordt de Single Permit toegekend. De beslissing van het Gewest staat los van de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ingeval beide instanties niet positief beslissen, is er nog een beroepsmogelijkheid tegen de beslissing, bij hetzij de gewestminister (zowel mogelijk door werkgever als door werknemer), hetzij de Raad voor Vreemdelingen (enkel betwisting mogelijk door werknemer). Ingeval beide instanties positief beslissen, wordt er een voorlopig verblijfsdocument opgemaakt en betekend. Vanaf het moment dat de werknemer hiervan in het bezit is, kan hij beginnen werken. Verblijft de werknemer nog in het buitenland, zal er hem een visum worden afgeleverd om naar België te reizen.

5° Woonstcontrole & afgifte gecombineerde vergunning

In afwachting van woonstcontrole door de politie kan de werknemer reeds werken op basis van de voorlopige verblijfsvergunning. Pas na de woonstcontrole wordt ook de Single Permit afgeleverd.

6° Hernieuwing (ten laatste 2 maanden voor het verstrijken van de vergunning)

Voor wie toelating tot tewerkstelling eindigt, zal ook het verblijfsrecht automatisch worden beëindigt 90 dagen na het einde van de tewerkstellingstoelating. In die periode van 90 dagen, is er nog mogelijkheid om via een nieuwe werkgever tot een tewerkstellingstoelating te komen. Wie het verblijfsrecht verliest, verliest ook automatisch de toelating tot arbeid.

►Lees ook Gecombineerde vergunning voor buitenlandse werknemers

3.      De wijzigingen in Vlaanderen

De Vlaamse Regering hervormde sinds eind 2018 het bestaande regime, geregionaliseerde materie sinds 2014, met wezenlijke impact voor de buitenlandse werknemers afkomstig buiten de EER of Zwitserland.

Hierdoor zullen de meeste hooggeschoolden en bijzondere profielen voor een periode van 3 jaar (i.t.t. vroeger : elk jaar te hernieuwen) een toelating tot arbeid hebben.

Ook voor knelpuntberoepers op basis van een tweejaarlijkse, ‘dynamische’ lijst, opgesteld i.s.m. de VDAB en de sociale partners, zal toelating tot arbeid kunnen ontvangen worden voor Belgische werkgevers voor werknemers die zich tijdens de aanvraagprocedure nog in het buitenland bevinden. Actueel bevinden zich op die lijst beroepen zoals : chef-kok, slager, kraanbestuurder, …

In Wallonië en Brussel zijn er actueel (maart 2019) geen inhoudelijke wijzigingen ingevoerd