Sanctiereglement witwaspreventiewet treedt in werking op 27 juli 2020

Geschreven door Lexalert
Foto: Hernán Piñera  

Op 17 juli 2020 verscheen het koninklijk besluit van 30 juni 2020 tot goedkeuring van de reglementen van de balies van de Orde van Vlaamse Balies betreffende de administratieve sancties, aangenomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten in het Belgisch Staatsblad. Het trad op 27 juli 2020 in werking. 

Het KB bevat het sanctiereglement in het kader van de Witwaswet. 

Op 12 juni 2019 al namen de Vlaamse stafhouders twee reglementen aan in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (WPW). Meer bepaald het sanctie- en toezichtsreglement. 

Het sanctiereglement regelt de mogelijkheid voor de stafhouder om een administratieve geldboete en/of andere maatregelen op te leggen wanneer na onderzoek blijkt dat een advocaat de WPW of haar uitvoeringsbesluiten heeft geschonden, en meer bepaald: 

  • De bepalingen uit Boek II WPW (verplichtingen zoals organisatie van en interne controle in kantoren, risicobeoordeling, waakzaamheidsverplichting en analyse van atypische verrichtingen)
  • Artikel 66, §§ 2 en 3 WPW (regels over de beperking van het gebruik in contanten)
  • Artikel 90, vijfde lid WPW (bescherming van personen die meldingen doen)

Binnen vijftien dagen na de uitspraak ervan informeert de stafhouder iedere beslissing per aangetekende brief aan de betrokken advocaat.

Het reglement voorziet ook in beroepsmogelijkheden. 

  • Tegen de beslissingen van de stafhouder kan de advocaat hoger beroep instellen bij de tuchtraad in beroep overeenkomstig de artikelen 463 e.v. Ger.W.
  • Tegen de beslissing van de tuchtraad in beroep kan de advocaat of de Orde van advocaten waartoe hij behoort een cassatieberoep instellen overeenkomstig de artikelen 1121/1 e.v. Ger.W.

Het toezichtsreglement betreffende het toezicht op de toepassing van de WPW, het toezichtsreglement, werd aangenomen op grond van artikel 117, §4 WPW. Het toezichtsreglement behoefde geen goedkeuring bij KB en is reeds op 26 juli 2019 in werking getreden.

Bekijk de volledige tekst van: 

  • het toezichtsreglement en
  • KB van 30 juni 2020 tot goedkeuring van de reglementen van de balies van de Orde van Vlaamse Balies betreffende de administratieve sancties, aangenomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten