Update RVA - FAQ tijdelijke werkloosheid corona d.d. 22/3/2020

Geschreven door Lexalert
Foto: Ready Elements    

De RVA publiceerde onderstaande FAQ met betrekking tot tijdelijke werkloosheid. 

Deze FAQ wordt constant bijgewerkt aan de hand van vragen die van het terrein worden gesteld.

Deze versie is geactualiseerd op 22.03.2020

FAQ TIJDELIJKE WERKLOOSHEID CORONA

In welke gevallen is er sprake van overmacht?

In welke gevallen kan overmacht worden ingeroepen op basis van de sector van tewerkstelling?

 • Context
 • Kunnen winkels die door de opgelegde maatregelen moeten sluiten hun werknemers tijdelijk werkloos stellen?
 • Kunnen de werkgevers die evenementen annuleren hun werknemers tijdelijk werkloos stellen? Kunnen bedrijven hun werknemers tijdelijk werkloos stellen indien er te weinig werk is door de coronacrisis?
 • Een bedrijf moet de productie stopzetten omdat de minimumbezetting om de productie draaiende te houden niet meer bereikt is omwille van ziekte, medische quarantaine, gebrek aan kinderopvang, …Kan tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd voor de werknemers die hierdoor niet tewerkgesteld kunnen worden?
 • Kunnen bedrijven hun werknemers tijdelijk werkloos stellen indien ze de opgelegde sanitaire maatregelen niet kunnen aanbieden?
 • Kunnen toeleveranciers hun werknemers tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht indien deze door de sluiting van een klant niet tewerkgesteld kunnen worden?
 • Kunnen werkgevers die afhankelijk zijn van een toeleverancier die niet meer kan leveren omwille van de coronacrisis hun werknemers tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht?
 • Moet overmacht gelden voor het volledige bedrijf?
 • Een winkel die niet viel onder de verplichte sluitingsmaatregelen die van toepassing waren sinds 14 maart 2020 heeft zijn winkel vrijwillig gesloten tussen 14 maart en 17 maart. Kunnen de werknemers tijdelijk werkloos worden gesteld in deze periode?
 • Tewerkstelling bij een werkgever die de werknemer een verplichte opleiding laat volgen bij een derde die moet sluiten?
 • Tewerkstelling in een rijschool?
 • Tewerkstelling bij een aannemer/werkgever die van de klant niet meer mag werken op de werf of bij hem thuis?
Volg het on demand seminarie Gratis webinar – FAQ Coronavirus en HR-beleid met Emmanuel WAUTERS

In welke gevallen kan overmacht worden ingeroepen op basis van medische redenen?

 • Een quarantainemaatregel van de overheid ten aanzien van een individuele werknemer?
 • Een werknemer wordt naar huis gestuurd door de bedrijfsarts omdat hij (vermoedelijk) besmet is?
 • Een werknemer heeft een attest van zijn huisarts waaruit blijkt dat hij niet mag werken?
 • Een werkgever wil werknemers preventief naar huis sturen?
 • De werkgever is zelf besmet?
 • Een klant van de werkgever roept medische redenen in?

Specifieke gevallen?

 • Er is in de scholen een kinderopvang voorzien?
 • Kunnen begeleiders van naschoolse kinderopvang, administratief en kaderpersoneel die in dienst zijn met een arbeidsovereenkomst tijdelijk werkloos gesteld worden omdat er door de opschorting van de lessen in de scholen, geen of bijna geen kinderen meer komen?
 • Een tandarts vraagt tijdelijke werkloosheid aan voor zijn tandartsassistent omdat, door een gebrek aan medisch materiaal (o.a. mondmaskers), op bevel van de Beroepsvereniging van tandartsen, enkel nog maar dringende hulp mag verleend worden. Kan dit?

In welke gevallen is er sprake van economische redenen?

 • Wat zijn economische redenen en wat is het verschil met overmacht?

Wat als er sprake is van economische redenen én van overmacht (gelijktijdig of na elkaar)?

 • Wat als er al een mededeling is van economische redenen en er zich plots overmacht voordoet?
 • De Ministerraad heeft op 20 maart een vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid (TW) aangenomen. Wat gebeurt er nu met ondernemingen met een lopende regeling van tijdelijke werkloosheid om economische redenen?
 • U wenst uw bedienden tijdelijk werkloos te stellen wegens economische oorzaken en u heeft reeds een aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden ingediend bij de Minister. Kunt u uw bedienden al tijdelijk werkloos stellen in afwachting van de erkenning door de Minister?
 • Kan men economische redenen en overmacht gedurende eenzelfde periode combineren?

Ik heb als werkgever nog nooit tijdelijke werkloosheid ingevoerd?

 • Mijn bedrijf ondervindt de gevolgen van de coronapandemie? Kan ik tijdelijke werkloosheid invoeren?

Overmacht? Wat moet ik doen?

 • De reden van overmacht melden aan de RVA?
 • Een controleformulier C3.2A afleveren aan uw werknemer
 • Een aangifte ‘ASR scenario 5’ verrichten

Economische redenen? Wat moet ik doen?

 • Voor arbeiders of voor bedienden?
 • Welke regelingen van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen bestaan er?
 • Het voldoen aan de ‘preliminaire voorwaarden’ voor bedienden
 • De schorsing omwille van economische redenen aankondigen aan de RVA
 • De eerste dag van effectieve tijdelijke werkloosheid melden aan de RVA
 • Een controleformulier C3.2A afleveren aan uw werknemer
 • Een aangifte ‘ASR2’ verrichten
 • Op het einde van elke kalendermaand een aangifte ‘ASR5’ verrichten

Specifieke tewerkstellingssituaties?

 • Ik ben een statutair. Kan er voor mij tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd?
 • Ik ben contractueel bij een overheidsdienst. Kan er voor mij tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd?
 • Ik ben een zelfstandige of ik werk in een vrij beroep (advocaat, notaris, architect, …) Kan er voor mij tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd?
 • Ik ben een uitzendkracht. Kan er voor mij tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd?
 • Kan ik als werknemer van een dienstenchequebedrijf tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht?
 • Ik werk via een dienstenchequebedrijf bij verschillende klanten. Bij één klant kan er niet gewerkt worden, bij de/een andere wel? Kan er voor mij tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd?
 • Ik werk in een flexi-job. Kan ik tijdelijk werkloos worden gesteld?
 • Ik ben leerling. Kan ik tijdelijk werkloos worden gesteld?
 • Ik ben grensarbeider. Kan ik in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst?
 • Ik heb een buitenlandse arbeidsovereenkomst. Kan tijdelijke werkloosheid in mijn geval?
 • Ik val onder een buitenlandse socialezekerheidsregeling. Kan ik een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen?
 • Ik ben een student. Kan ik tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht?
 • Ik werk in de non-profitsector. Kan ik tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht?
 • Kan ik als werknemer tewerkgesteld in een beschutte werkplaats, sociale werkplaats, maatwerkbedrijf tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht?
 • Kan ik als betaalde sportbeoefenaar tijdelijk werkloos gesteld worden?
 • Kan ik als werknemer art. 60 §7 (die via het OCMW ter beschikking wordt gesteld van gebruikers die hun werknemers tijdelijk werkloos stellen ingevolge de coronacrisis ) ook tijdelijk werkloos worden gesteld? Wie voert de formaliteiten uit?
 • Wat moet ik als werknemer doen om uitkeringen aan te vragen?
 • Moet ik eerst een aantal arbeidsdagen gewerkt hebben vooraleer ik tijdelijk werkloos kan worden gesteld?
 • Moet ik eerst mijn overuren opnemen vooraleer ik tijdelijk werkloos kan worden gesteld
 • Moet ik eerst mijn verlof opnemen vooraleer tijdelijk te kunnen worden gesteld wegens overmacht?
 • Hoe moet ik uitkeringen aanvragen?
 • Wat gebeurt er nadien?
 • Zal er met mijn periodes van tijdelijke werkloosheid rekening worden gehouden bij de berekening van mijn toelaatbaarheid tot volledige werkloosheid?
 • !! Lees de richtlijnen hierna indien u wenst te werken of om te weten wat uw verdere verplichtingen zijn tijdens uw werkloosheid

Hoeveel bedraagt mijn uitkering als tijdelijk werkloze?

 • Hoeveel bedraagt mijn uitkering tijdelijke werkloosheid?
 • In welke gevallen wordt het bedrag van mijn uitkering verhoogd?

Mag ik werken tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid?

 • Kan ik tijdens mijn tijdelijke werkloosheid een nieuwe tewerkstelling aanvatten?
 • Kan ik tijdens mijn tijdelijke werkloosheid een reeds eerder uitgeoefend bijberoep verder uitoefenen?
 • Kan het voordeel 'Springplank zelfstandige', om tijdens de uitoefening van een nevenactiviteit als zelfstandige gedurende 12 maanden het recht op werkloosheidsuitkeringen te behouden, worden verlengd door de moeilijkheid om de activiteit uit te oefenen tijdens de coronacrisis?
 • Mag ik gedurende de periode dat ik tijdelijk werkloos gesteld wordt als gevolg van het coronavirus een flexi-job uitoefenen?
 • Kan ik als tijdelijk werkloze activiteiten als vrijwilliger verrichten, met behoud van mijn uitkeringen?
 • Kan ik tijdens mijn tijdelijke werkloosheid werken als vrijwillige brandweerman of als vrijwilliger van de civiele bescherming, met behoud van mijn uitkeringen?

Wat zijn mijn verplichtingen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid?

 • Moet ik in het bezit zijn van een controleformulier C3.2A?
 • Geldt de vrijstelling voor de controlekaarten ook voor de werknemers uit de bouwsector?
 • Ik ontvang een pensioen. Kan ik uitkeringen als tijdelijk werkloze ontvangen?
 • Kan ik uitkeringen tijdelijke werkloosheid krijgen wanneer ik ziek ben?
 • Ik heb mijn prestaties verminderd in het kader van tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Mag ik die uitkering cumuleren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid?
 • Kan ik mijn periode van loopbaanonderbreking/tijdskrediet voortijdig stopzetten?
 • Mag ik werken?

Specifieke vragen over de procedure

 • Kunnen arbeiders die bij overeenkomst als bedienden worden beschouwd om economische redenen tijdelijk werkloos worden gesteld in het stelsel voor arbeiders?             
 • Kan men afwijken van de aangiftetermijn voor overmacht – te “vroege” aangifte? Problematiek die zich voornamelijk in de horeca stelt
 • Kan overmacht al vanaf vrijdag 13 maart 2020 worden ingeroepen ? Bijvoorbeeld voor etablissementen die al op vrijdagavond 13 maart sloten, zoals een discotheek?
 • Een onderneming die valt onder de 'lockdown' wil tijdelijke werkloosheid wegens overmacht invoeren tot een einddatum gelegen na 5 april 2020. Kan dit?
 • In bepaalde vormen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen dient er na een schorsing een verplichte werkweek te worden ingevoerd. Kan hiervan worden afgeweken?
 • Wat met werkgevers die reeds gebruik maken van de regeling schorsing bedienden en waarvan het krediet voor 2020 (16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke schorsing) bijna uitgeput is?  Voorziet men een uitbreiding van het krediet door het coronavirus?
 • Moet een werknemer eerst zijn recuperatiedagen of verlof opnemen vooraleer tijdelijk te kunnen worden gesteld wegen overmacht?

Varia

 • Wat indien een onthaalouder die aangesloten is bij een erkende dienst voor opvang en die geen kindjes kan opvangen?

Lees de volledige tekst van de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van 22 maart 2020