Reparatiewet voor het Wetboek Economisch Recht

Geschreven door Lexalert
Foto:

De wet van 26 oktober 2015 wijzigt het Wetboek Economisch Recht (hierna het "wetboek") en een aantal andere wetten. Ze werd op 30 oktober 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het gros van de artikelen treedt op 1 november 2015 in werking.

De wijzigingen hebben hoofdzakelijk betrekking op het rechtzetten van onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en vergetelheden en het aanbrengen van correcties.

Het ontwerp wijzigt ook een aantal wetten die een verband houden met het wetboek, omdat ze het wetboek invoegen of ernaar verwijzen, en waarvan een wijziging zich opdringt naar aanleiding van de inwerkingtreding van de bepalingen van het wetboek hetzij in de voorbije hetzij in de komende maanden.

Concreet worden er wijzigingen aangebracht aan:

  • Wetboek van Economisch Recht – Meer bepaald aan de Boeken I, V, VI, VII, IX, XII, XIV, XV, XVI en XVII;
  • Wet van 19 april 2014 houdende invoeging van Boek XI “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde wetboek;
  • Wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII “Betalings- en kredietdiensten” in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen;
  • Hypotheekwet van 16 december 1851
  • Gerechtelijk Wetboek
  • Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
  • Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen
  • Wet van 22 december 2009 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot instelling van de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten
  • Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval
  • Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

Lees ook: Aanpassingen consumentenrecht in reparatiewet Wetboek Economisch Recht

Lees de volledige tekst van de wet van 26 oktober houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen