Relancewet - Welke maatregelen relevant voor HR-managers en zelfstandigen?

Geschreven door Lexalert
Foto: Luci Correia  

Naast het ontwerp van Programmawet, stelde de regering op 27 oktober 2017 ook het ontwerp van Relancewet voor. Deze bevat tal van maatregelen relevant voor HR-managers en zelfstandigen. Hieronder een overzicht. 

Mystery calls

Strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

De Sociale Inspectie zal kunnen overgaan tot anonieme tests bij ondernemingen in geval van objectieve aanwijzingen van discriminatie.

Het zoeken naar informatie en bewijzen door de administratie moet gebeuren op basis van correcte en loyale principes.

Mystery calls zijn bedoeld om discriminatie aan het licht te brengen en niet om discriminatie te provoceren, te doen ontstaan of te versterken bij de vermoedelijke dader.

Deconnecteren

Strijd tegen buitensporige werkstress en burn-outs.

Via het invoeren van een mogelijkheid tot deconnectie voor de werknemers buiten hun werkuren door het stimuleren van de werkgevers om hierover te overleggen en tot duidelijke akkoorden te komen binnen de onderneming.

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2018

Welzijn op het werk

De gezondheid van de werknemers vrijwaren en hen beschermen tegen psychosociale risico’s binnen de ondernemingen.

Projecten tegen burnout op het niveau van sectoren en ondernemingen in overleg met de sociale partners

Uitbreiding van de flexi-jobs

Uitbreiding van de flexi-jobs naar de gepensioneerden.

Detailhandel, zelfstandige kleinhandel, kleinhandel in voedingswaren, grote kleinhandelszaken, warenhuizen

Inwerkingtreding op 1 januari 2018

Interimsector privé

Toestaan van interimwerk in alle privésectoren

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2018

Opheffing van de uitzonderingen samen met analyses veiligheidsvereisten.

Interimwerk openbaar ambt

In overleg met de syndicale organisaties, zal interimwerk in het openbaar ambt mogelijk worden gemaakt in de volgende gevallen:

 • de vervanging van een statutair of contractueel personeelslid;
 • een tijdelijk geachte toename van de werklast;
 • de uitvoering van een uitzonderlijk werk.

E-commerce-maatregelen

Specifiek kader vanaf 1 januari 2018:

 • Bevorderen van de ontwikkeling van de e-commerceactiviteiten door jobcreatie en behoud van bestaande jobs
 • Specifiek kader (2 jaar) waarbinnen nachtwerk en zondagsarbeid voor e-commerce mogelijk wordt gemaakt voor ondernemingen via een aanpassing van het arbeidsreglement en/of cao.
 • Na de periode van 2 jaar, definitieve invoering van nachtwerk en zondagsarbeid in e-commerce in de ondernemingen via cao.

Artikel 38 van de arbeidswet zal worden aangepast om nachtwerk toe te laten voor e-commerce activiteiten in een onderneming door een CAO af te sluiten met minstens één syndicale organisatie.

Activeringsbijdrage

Bedrag bepaald in functie van de leeftijd.

Indien er wordt voorzien in een opleiding, wordt het bedrag verminderd.

Het eerste jaar wordt een opleidingsverplichting ingevoerd en wordt het bedrag sterker verminderd.

Het bedrag moet worden betaald tot op het moment van pensionering.

Maatregelen voor de bouwsector

De regering heeft beslist om de arbeidskost gefaseerd te verminderen door middel van een vermindering van de loonkost via een vrijstelling van een deel van de bedrijfsvoorheffing.

 • 2018: 100 miljoen €
 • 2019: 100 miljoen €
 • 2020: 404 miljoen €

Aanpassing van het begrip passende dienstbetrekking voor werkzoekenden

Meer rekening houden met competenties van de werkzoekende, onder meer op basis van de opgedane beroepservaring.

De hervorming zal op 1 januari 2018 in werking treden.

Oudere werknemers: langer werken bevorderen via (para)fiscale voordelen

Bedoeling: De kloof tussen de effectieve pensioenleeftijd (gemiddeld 59,7 j.) en de wettelijke pensioenleeftijd (65 j.) verkleinen

Een aanvullende vergoeding voor werknemers die hun loopbaan aanpassen (vergoeding ofwel afkomstig van een sectoraal fonds, ofwel van de werkgever):

 • Voor werknemers die minstens 60 in geval van voltijds naar 4/5e
 • Voor werknemers van 58 jaar voor voltijdse werknemers in geval van omschakeling van ploegen-en nachtarbeid of aangepast lichter werk

Deze vergoeding is vrijgesteld van sociale bijdragen en wordt niet als loon beschouwd.

Opheffing van de eenheid van loopbaan

Voorgestelde hervorming :

 • Schrappen van de beperking tot de eenheid van loopbaan voor alle effectieve werkdagen vanaf 1 januari 2019.
 • Concreet betekent dit dat er voor de effectieve werkdagen geen enkele beperking meer geldt voor het opbouwen van pensioenrechten.
 • Voor de mensen die de eenheid van loopbaan overschrijden met gelijkgestelde dagen wordt het huidige stelsel voor het in aanmerking nemen van de voordeligste dagen behouden.

Verband met gelijkgestelde periodes:

 • De regering behoudt haar doelstelling om de periodes van werk altijd hoger te waarderen dan de periodes van inactiviteit voor de berekening van het pensioen.

Andere topics uit de Relancewet: 

Verhoging minimumpensioen voor volledige loopbaan (werknemers)

In 2016 in het kader van de taxshift: Verhoging van 0,7% voor de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan.

In het kader van de welvaartsenveloppe 2017-2018 hebben de sociale partners beslist om de minimumpensioenen voor een onvolledige loopbaan vanaf 1 september 2017 te verhogen met 1,7%, en voor een volledige loopbaan met 1%.

Voorgestelde hervorming: Verhoging van 0, 7% voor minimumpensioenen voor volledige loopbaan v.a. 1/1/2018.

2de pijler zelfstandigen en aanvullend pensioen loontrekkenden

2e pijler zelfstandigen

Invoering van een volwaardige tweede pensioenpijler voor zelfstandigen, natuurlijke personen.

Het toekomstige fiscale kader zal overeenkomen met dat van de reeds bestaande tweede pijler voor zelfstandigen in vennootschap

Vrij aanvullend pensioen loontrekkenden

Het idee is om nu een vrij aanvullend pensioen te voorzien dat zou gefinancierd worden door middel van bijdragen die door de werkgever op vraag van de werknemer van het loon worden ingehouden. Het initiatiefrecht zal dus bij de werknemer liggen.

3e pijler zelfstandigen

Dubbel systeem binnen dewelke de belastingplichtige de volgende kiest

940€, fiscaal voordeel van 30%

Of 1200 euro, fiscaal voordeel van 25%

Gedeeltelijk pensioen

De werknemer zal een deel van zijn pensioen kunnen opnemen en tegelijk kunnen blijven werken en bijkomende pensioenrechten opbouwen.

De werknemer een bijkomende mogelijkheid geven om te zorgen voor een vlottere overgang tussen voltijds werken en de definitieve uittreding uit de arbeidsmarkt.

Het gedeeltelijk pensioen integreren in het kader van het pensioen met punten.

De bedoeling is om de teksten goed te keuren voor uitvoering op 1 januari 2019.

Carensmaand zelfstandige

Het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren

Verkorting van de carensmaand tot 2 weken

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2018

Begroting: 9,7 miljoen euro

Vermindering van de bijdragedrempel voor zelfstandigen bij start van hun activiteit

Er zullen progressieve inkomensdrempels worden ingevoerd voor de berekening van de minimale sociale bijdrage van zelfstandigen in hoofdberoep, voor de eerste twee jaar van de sociale bijdragen.

De maatregel zal geleidelijk in werking treden vanaf 1 januari 2018