Rekening “Inning en Invordering” en Burgerrekening

Geschreven door Lexalert
Foto: Núria  

Het ontwerp van Programmawet najaar 2017 voorziet in de invoering van een rekening “Inning en Invordering” en een Burgerrekening. Deze rekening zijn te vergelijken met een rekening-courant.

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën is vandaag, belast met de inning en de invordering van talrijke fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. Het betreft:

  • de schuldvorderingen inzake de inkomstenbelastingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, de btw;
  • alle niet-fiscale schuldvorderingen van de Staat (met inbegrip van de sommen verschuldigd aan de Staat in strafzaken), de Gemeenschappen en de Gewesten en de instellingen die ervan afhangen, waarmee ze belast is door of krachtens enige wettelijke of reglementaire bepaling of waarvoor geen enkele andere overheid uitdrukkelijk bevoegd werd verklaard;
  • de sommen verschuldigd door de onderhoudsplichtigen.

In het kader van het harmonisatie-en automatiseringsproces van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, werd beslist om de betalingen van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarvan ze de inning en invordering verzekert, te centraliseren op één enkele (‘enige’) financiële rekening, “Inning en Invordering” genoemd, behoudens wanneer de fiscale wetboeken of de uitvoeringsbesluiten ervan, of de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de niet-fiscale schuldvorderingen erin voorzien dat bepaalde fiscale of niet-fiscale schuldvorderingen in bepaalde fasen en/of in bepaalde omstandigheden worden betaald op bijzondere financiële rekeningen. Dit is bijvoorbeeld het geval met de btw voor de betalingen op de postrekening-courant “btw-Ontvangsten” Brussel of op de postrekening-courant “VAT on E-Services” of van de niet-ingekohierde roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing, of eveneens met de diverse taksen voor de betaling van de aangegeven taksen, zolang ze niet het voorwerp uitmaken van een uitvoerbare titel met het oog op de invordering ervan.

Gelijktijdig met deze centralisatie van de betalingen van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen op de enige financiële rekening “Inning en Invordering”, wordt een fiscale en niet-fiscale balans gehouden, “Burgerrekening” genoemd, voor iedere persoon, natuurlijke of rechtspersoon, waar op de debetzijde zijn fiscale en niet-fiscale schulden worden geboekt (of de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering te zijnen laste) waarvan de betaling moet worden verricht op de enige financiële rekening “Inning en Invordering”, en op de creditzijde de op zijn naam op deze enige financiële rekening “Inning en Invordering” geregistreerde betalingen, evenals de terugbetalingen van belastingen, taksen of andere tegoeden waarvan hij geniet. De betrokken persoon kan vanzelfsprekend op elk ogenblik zijn burgerrekening raadplegen via het elektronisch platform dat hem – ter beschikking wordt gesteld door de FOD Financiën (site of beveiligde internetpagina), en kan hierop zelfs rechtstreeks betalingen verrichten.

Omdat deze burgerrekening in zekere zin werkt als een rekening-courant, wordt de betrokken persoon in de regel verzocht om met één enkele betaling het globale saldo van zijn burgerrekening aan te zuiveren, en niet meer zoals nu, elk van zijn fiscale en niet-fiscale schulden apart. De op naam van een persoon op de financiële rekening “Inning en Invordering” geregistreerde betalingen zijn dus in principe bestemd om het geheel van de fiscale en niet fiscale schulden aan te zuiveren die zijn geboekt op de burgerrekening van deze persoon.

Deze wijze van aanrekening van de betalingen verricht op de financiële rekening “Inning en Invordering” wordt toegepast ongeacht het gebruikte betaalmiddel: de stortingen of overschrijvingen op deze financiële rekening, de elektronische betalingen met rechtstreekse of onrechtstreekse creditering van deze rekening, of ook de aan de gerechtsdeurwaarder gedane betalingen die deze laatste achteraf overschrijft op deze rekening.

Ander interessant artikel: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Meerwaarden in de vennootschap

Zelfs indien een persoon die verschillende fiscale en niet-fiscale schulden verschuldigd is, wordt verzocht om met één enkele betaling – en met vermelding van een algemene gestructureerde mededeling – het globaal saldo van zijn burgerrekening aan te zuiveren, heeft deze persoon de vrije keuze heeft om de schuld te kiezen die hij eerst wenst aan te zuiveren. Hij kan deze keuze maken bij elke betaling die hij verricht via het elektronisch platform dat hem ter beschikking wordt gesteld door de FOD Financiën (site of beveiligde internetpagina waar hij toegang heeft tot zijn burgerrekening), ofwel wanneer hij het voorafgaand aan zijn betaling vraagt aan de daartoe door de Koning aangewezen dienst.

Voor elk van de schulden die de persoon als zodanig wil vereffenen, gebeurt de aanrekening, volgens een welbepaalde volgorde waarvan hij niet mag afwijken:

  • in de eerste plaats op de door de Federale Overheidsdienst Financiën gemaakte kosten van alle aard,
  • daarna op de nalatigheidsinteresten,
  • vervolgens op de verhogingen en de fiscale of administratieve geldboeten en
  • in de laatste plaats op de nog verschuldigde schuld in hoofdsom.

Wanneer de schuld die de persoon wenst te vereffenen evenwel een onderhoudsschuld is waarvan de invordering wordt verzekerd door de Dienst voor alimentatievorderingen, gebeurt de aanrekening volgens die specifieke regels.

Bij gebrek aan een door de betrokken persoon vermelde keuze, worden de betalingen aangerekend naar keuze van de bevoegde ambtenaar. Het recht om te kiezen, komt dus toe aan de schuldeiser – de bevoegde ambtenaar – bij gebreke van de vermelding van de bestemming van de betaling, als de schuldenaar van de verschillende schulden verzuimd heeft om een keuze te maken, als het gestorte bedrag groter is dan het nog verschuldigde bedrag van de schuld die vermeld is als degene die hij wenst te vereffenen of als de betaling werd verricht door een derde.

Deze keuze van de bevoegde ambtenaar is evenwel onderworpen aan twee beperkingen:

a) de betalingen worden bij voorrang aangerekend op de door de Federale Overheidsdienst Financiën gemaakte kosten van alle aard, ongeacht de schulden waarop ze betrekking hebben. Het geheel van de door de FOD Financiën gemaakte kosten wordt met andere woorden altijd eerst of bij voorrang vereffend, en het is enkel daarna dat de bevoegde ambtenaar de schuld mag kiezen (in hoofdsom, interesten en verhogingen of geldboeten) die hij eerst wenst aan te zuiveren. Als de kosten bovendien betrekking hebben op een onderhoudsschuld waarvan de invordering wordt verzekerd door de Dienst alimentatievorderingen, worden de betalingen op deze kosten in de eerste plaats aangerekend op de invorderingskosten die zijn voorgeschoten door de Dienst voor alimentatievorderingen, en vervolgens op de werkingskosten van deze Dienst;

b) de aanrekening voor elk van de schulden die de bevoegde ambtenaar wenst aan te zuiveren, wordt in de onderstaande volgorde verricht: eerst op de nalatigheidsinteresten, vervolgens op de verhogingen en de fiscale of administratieve geldboeten en ten slotte op de nog verschuldigde schuld in hoofdsom. Wanneer de schuld die de persoon wenst aan te zuiveren evenwel een onderhoudsschuld is gebeurt de aanrekening volgens de specifieke bepalingen.

De financiële rekening “Inning en Invordering” wordt bij koninklijk besluit vastgelegd.

De inwerkingtreding van de wordt bij KB vastgesteld, en ten laatste op 1 januari 2019