Reglement derdengelden wijzigt op 22 oktober 2020

Geschreven door Lexalert
Foto: 林 同  

De algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies wijzigde op 3 juli 2020 het reglement derdengelden. Het reglement werd op 22 juli 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt op 22 oktober 2020 in werking.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? 

  • Volgens de bestaande bepalingen kan een advocaat alleen een derdenrekening openen bij een financiële instelling erkend door de OVB. Volgens de nieuwe regels kan dat ook bij een financiële instelling waarmee de OBFG een overeenkomst sloot (artikel 129).
  • Aan artikel 131, eerste streepje, dat bepaalt dat de derdenrekening een zichtrekening is, werd toegevoegd: “behalve indien de gelden bestemd zijn om gedurende een welbepaalde termijn te worden bewaard. In dat geval mogen ze op een termijnrekening worden geplaatst”.
  • Cheques en cashafhalingen blijven verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de stafhouder. Nieuw is dat de toestemming slechts zal worden gegeven in het uitzonderlijke geval dat een overschrijving naar een rekening onmogelijk is (artikel 131, zesde streepje).
  • Bestendige opdrachten uitsluitend ten gunste van cliënten of derden kunnen voortaan mits voorafgaande toelating van de stafhouder (artikel 131, zevende streepje).
  • Artikel 136 legt een eenvormige uiterste rapporteringsdatum op voor alle Belgische advocaten. Voortaan dient u jaarlijks uiterlijk op 28 februari te rapporteren in plaats van tegen 31 januari.
  • U dient nu ook de gedurende het jaar verrichte contante opnames of uitgeschreven cheques te rapporteren, met vermelding van datum, bedrag en dossier, alsook de bedragen die gedurende meer dan twee maanden op de derdenrekening zijn gebleven, voor zover het, per dossier of per cliënt, gaat om een bedrag van méér dan 2.500,00 euro (artikel 136, vijfde en zesde streepje).
  • In plaats van een jaarlijkse controle van minstens 2,5% van de leden van zijn balie, zal de stafhouder voortaan jaarlijks een aantal van de leden van zijn balie controleren dat representatief is in verhouding tot de omvang van de balie en minstens 2,5% van de derdenrekeningen (artikel 137).
  • Naast een controlecel in de schoot van de OVB en de OBFG kan ook een gezamenlijke controle-entiteit worden opgericht die belast wordt met een automatische geïnformatiseerde controle van alle verrichtingen op de derdenrekeningen (artikel 138).
  • De nieuwe artikelen 140bis en ter laten toe dat in België gevestigde buitenlandse advocaten over een buitenlandse derdenrekening beschikken voor zover die gecontroleerd wordt door hun thuisbalie, en omgekeerd voor Belgische advocaten die gevestigd zijn in het buitenland.

Verder maakt het nieuwe reglement geautomatiseerde controles van de derdenrekeningen mogelijk. Daartoe zijn nog IT aanpassingen vereist, die in gezamenlijk overleg met de financiële sector zullen worden gerealiseerd.