Receptie- of publiciteitskosten: rechtsonzekerheid troef

Geschreven door Lieve Nelissen, Alaska-group, www.alaska-group.eu

Vorig jaar heeft de minister zich op fiscaal vlak aangesloten bij het standpunt van de Btw-Administratie dat receptiekosten in het kader van een publicitair evenement als 100% fiscaal aftrekbare publiciteitskosten moeten beschouwd worden. In een recent arrest van het Hof van Cassatie wordt het nu weer over een ander boeg gegooid.

Receptiekosten zijn maar voor 50% fiscaal aftrekbaar, terwijl publiciteitskosten voor de volle pot  fiscaal in aftrek kunnen genomen worden, mits het bewijs van de publiciteit voorhanden is. Op btw-vlak is de btw op kosten van onthaal niet recupereerbaar. Waar echter lang over discussie over heeft bestaan is de aftrek van receptiekosten bij een publicitair evenement zoals een opendeurdag. Vorig jaar leek de minister eindelijk het discours beslecht te hebben. Net zoals de Btw-Administratie, in navolging van rechtspraak van het Hof van Cassatie, was de minister van Financiën van oordeel dat dergelijke kosten gewoonweg 100% aftrekbare publiciteitskosten zijn, voor zover het publicitair karakter kan aangetoond worden. De (btw op) kosten worden immers gemaakt om publiciteit te maken en dus volledig aftrekbaar.

De gelijkstelling op btw- en fiscaal vlak komt vooral de rechtszekerheid ten goede vermits zowel de Btw-Administratie en de fiscus nu op één lijn zitten. De redenering van Cassatie op btw-vlak moest volgens de minster gewoonweg doorgetrokken op fiscaal vlak. Eind goed al goed zeker, of toch niet? Cassatie is echter recent met een arrest gekomen die het nu weer over een andere boeg lijkt te gooien. De vraag was of een dergelijke redenering ook mocht worden gemaakt in het kader van de aftrekbeperking voor receptiekosten op het vlak van de inkomstenbelastingen. Als de kosten met een publicitair oogmerk zijn gemaakt, mag men er dan ook hier vanuit gaan dat de kosten niet langer het 50% aftrekbare receptiekosten, maar wel volledig aftrekbare publiciteitskosten zijn? Cassatie antwoordt nu negatief op die vraag en staat dus volledig haaks op hetgeen de minister vorig jaar heeft beslist.

Lees ook: Verhoudingsgewijze uitsplitsing voor restaurantdiensten

We moeten er geen tekening bij maken dat dit recente arrest van het Hof van Cassatie wederom rechtsonzekerheid teweeg brengt, des te meer omdat er tevens (lagere) rechtspraak van hoven en rechtbanken is die wel meent dat publicitaire receptiekosten ook op het gebied van de inkomstenbelastingen als publiciteitskosten moeten worden aangemerkt, en uit dien hoofde volledig als beroepskost aftrekbaar kunnen zijn. In ieder geval lijkt het ons hoog tijd dat de wetgever zich eens gaat moeien in het blijkbaar eindeloze discours, al was het maar om een einde te maken aan de rechtsonzekerheid.