Publicatie voucher- en e-commercerichtlijn

Geschreven door Lexalert
Op 01.07.2016 werd de zogenaamde ‘voucherrichtlijn’ gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze richtlijn heeft tot doel vouchers en de verschillende types ervan duidelijk te definiëren en hun behandeling inzake btw te harmoniseren om op die manier de goede werking van de interne markt te vrijwaren.
 
Op 29.12.2017 werd ook de zogenaamde ‘e-commercerichtlijn’ gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Die richtlijn voert onder meer een aantal wijzigingen in met betrekking tot:
 
  • telecommunicatiediensten, radio- en TV-omroepdiensten
  • elektronische diensten
  • de MOSS-regeling
De lidstaten moeten de nodige maatregelen nemen om zowel de voucherrichtlijn als een gedeelte van de e-commercerichtlijn in hun nationale wetgeving om te zetten met ingang van 01.01.2019.
 
Het wetsontwerp dat de richtlijnen omzet in het Btw-Wetboek is intussen ingediend in het Parlement en is raadpleegbaar op de website van De Kamer(externe link).
 
De parlementaire behandeling van het ontwerp heeft vertraging opgelopen zodat de wijzigingen van het Btw-Wetboek niet tijdig gepubliceerd kunnen worden in het Belgisch Staatsblad.
 
 
De Minister van Financiën zal evenwel het nodige doen om ervoor te zorgen dat de wijzigingen van het Btw-Wetboek in elk geval uitwerking kunnen hebben vanaf 01.01.2019.
 
Om de toepassing van de nieuwe bepalingen op die datum te vergemakkelijken, worden de betrokken belastingplichtigen uitgenodigd kennis te nemen van voormeld wetsontwerp en van de memorie van toelichting. De administratie heeft bovendien via de website www.fisconetplus.be(externe link) al een FAQ(externe link) gepubliceerd waarin de nieuwe regels worden toegelicht.