Wet diverse bepalingen sociale zaken - Download en inhoudstafel

Geschreven door Lexalert
Foto: Lorenzo  

Het ontwerp van Wet diverse bepalingen sociale zaken werd gisteren in de Kamer neergelegd.

Deze omvat tal van wijzigingen met betrekking tot arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht

Download het ontwerp van Wet diverse bepalingen sociale zaken.

Ander interessant artikel: Programmawet december 2016: Inhoudstafel en download

Hieronder vindt u de inhoudstafel:

HOOFDSTUK 1: Algemene bepaling

Artikel 1: Bevoegdheidsgrondslag

HOOFDSTUK 2: Wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Afdeling 1: Taken van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Afdeling 2: Verjaring

Afdeling 3: Inwerkingtreding

HOOFDSTUK 3: Wijziging van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen

HOOFDSTUK 4: Aanpassing van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

HOOFDSTUK 5: Wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

HOOFDSTUK 6: Wijziging van de programmawet van 10 augustus 2015

HOOFDSTUK 7: Overdracht van de opbrengst van de verkoop van een geheel van onroerende goederen door het federaal agentschap voor de kinderbijslag naar de RSZ Globaal Beheer

HOOFDSTUK 8: Wijziging van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid

HOOFDSTUK 9: Wijziging van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970

HOOFDSTUK 10: Wijziging in de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

HOOFDSTUK 11: Wijziging in de wet van 27 december 2004

HOOFDSTUK 12: Bekrachtiging van het koninklijk besluit van xx xxx 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip “gemiddeld dagloon” wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht

HOOFDSTUK 13: Wijziging van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971