Positieve rechtspraak over kostenaftrek appartement aan kust

Geschreven door Dhr. Stefaan Kindt, Alaska Accountants, www.alaska-group.be
Foto: Nicolas Vigier  

Een bestuurder kan van zijn vennootschap een buitenverblijf ter beschikking krijgen. De aftrek van een tweede verblijf is echter vaak een doorn in het oog van de fiscus. In december vorig jaar heeft een beroepsrechter te Gent zich over de kostenaftrek in hoofde van een vennootschap nog positief uitgesproken. 

Casus

In casu ging het om een NV die twee appartementen aan de kust in volle eigendom heeft. Eén van die appartementen verhuurt zij aan haar bestuurders en het andere appartement stelt zij kosteloos ter beschikking aan één van haar bestuurders. De bestuurder in kwestie wordt daarop privé belast via een voordeel alle aard. De vennootschap brengt alle kosten in verband met het appartement zoals onderhoudskosten fiscaal volledig in aftrek, maar de fiscus verwerpt echter die kostenaftrek. De aftrek voldoet volgens de fiscus niet aan de fiscaal gestelde voorwaarden, nl. de kosten zijn niet gemaakt om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

Volg het on demand seminarie Hamsterhuren: hamster uw huur om uw (droom)woning aan te kopen met Anne LOENDERS

Rechtspraak

Wat al langer door de rechtspraak aanvaard is, is dat er geen verband meer moet zijn tussen de gemaakte kosten en de activiteit van de vennootschap. Bij de vraag of de kosten werden gemaakt of inkomsten te behouden of te verwerven, is wel belangrijk in die zin dat hierbij in overweging moet genomen worden dat er geen negatief resultaat zou verwacht worden voor de vennootschap. Dat moet beoordeeld worden naargelang de concrete situatie. De beroepsrechter te Gent houdt ook rekening met de meerwaarde die het onroerend goed in kwestie kan ontwikkelen. Die meerwaarde zal vroeg of laat toch belastbaar zijn voor de vennootschap.

Conclusie

Het hof van beroep kwam in casu dan ook tot de conclusie dat een appartement aan zee een interessant investeringsgoed uitmaakt, gelet op de waardevastheid ervan. Elke investering die een vennootschap doet en die erop gericht is waarde te creëren, voldoet aan de voorwaarden voor fiscale aftrek. Kan aangetoond worden dat er een potentiële meerwaarde op lange termijn is, dan volstaat dat voor de fiscale aftrekbaarheid van de kosten, ook al zijn er door de gratis terbeschikkingstelling van het appartement aan de bestuurder geen inkomsten voor de NV. Door wie het appartement in kwestie zou gebruikt worden en op welke manier, zelfs al is dat een volledige privébestemming, is voor de beroepsrechter dan ook niet meer relevant. De uitspraak van de rechter is opmerkelijk in de zin dat zij ingaat tegen de rechtspraak, o.m. van het Hof van Cassatie die weigerachtig staat tegenover de kostenaftrek van onroerend goed dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan bedrijfsleiders zonder dat daar werkelijke prestaties tegenover staan.