Pop-up huur in de drie gewesten

Geschreven door Lexalert
Foto: William Ross  

In België is weten welke regels op u van toepassing zijn niet altijd even gemakkelijk. Met de staatshervormingen zijn er heel wat bevoegdheden overgeheveld aan de gewesten.

Voor de Pop-up huur zetten wij het even voor u op een rijtje en vergelijken we het Vlaams decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht, het Waals Decreet van 15 maart 2018 betreffende de handelshuur van korte duur en houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Brusselse Ordonnantie van 25 april betreffende de handelshuur van korte duur, respectievelijk in werking getreden op 1 september 2016, 1 mei 2018 en 19 mei 2019.

Wat is in alle gewesten hetzelfde?

Het gaat steeds over handelshuur die bij geschrift moet worden aangegaan voor maximaal één jaar, met inbegrip van eventuele verlengingen. Na verloop van de pop-up handelshuur, gaat men in alle gewesten steeds automatisch over naar een gewone handelshuurovereenkomst als gevolg van het overschrijden van de maximumduur. Het gevolg hiervan is dat de overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van negen jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden.

In geval van vervroegde beëindiging is er geen vergoeding voorzien in de regelgeving.

Bekijk ook: Download vergelijking pop-up huur in 3 gewesten

Wat is er verschillend?

Wijze van vervroegde beëindiging

In Vlaanderen en Brussel gebeurt dit met een opzeggingstermijn van 1 maand, bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief. In Wallonië is het dezelfde termijn, maar enkel per aangetekende brief.

Plaatsbeschrijving

In het Vlaams en Waals gewest is er geen regeling opgenomen met betrekking tot de plaatsbeschrijving. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een ingaande en uitgaande plaatsbeschrijving verplicht.

Huuroverdracht en onderverhuur

Huuroverdracht is in Vlaanderen en Brussel te allen tijde verboden. In Wallonië is het verboden, maar kan men bij schriftelijke wilsovereenstemming afwijken van dit verbod. Voor onderverhuur is er in Vlaanderen weer een absoluut verbod. In Wallonië en Brussel is er ook een verbod, maar kan men bij schriftelijke wilsovereenstemminghier van afwijken.

Huurwaarborg

Er is geen bepaling in verband met de huurwaarborg voor het Vlaams - en het Waals Gewest. Voor het Brussels gewest is er een regeling voorzien dat, indien de verhuurder een waarborg eist, het bedrag niet hoger mag zijn dan één maand huurgeld.

Belastingen

In Vlaanderen en Brussel omvat de huurprijs belastingen m.b.t. goed, tenzij anders is overeengekomen. In Wallonië omvat de huurprijs belastingen en andere lasten op het onroerend goed, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een gelijkaardige bepaling, maar de formulering kan tot verschillende resultaten leiden.

Vervreemding verhuurde goed

In het Vlaams en het Waals Gewest moet de koper de geregistreerde huurovereenkomst respecteren. In het Brussels Gewest moet de koper de verplichtingen opgenomen in de huurovereenkomst met een vaste datum naleven.

Verbouwingen door huurder

Hier zijn drie verschillende regelingen.

In Vlaanderen mag de huurder elke verbouwing uitvoeren die dienstig is voor zijn onderneming en waarvan de kosten een jaar huur niet te boven gaan. Huurder moet verhuurder van zijn voornemen in kennis stellen per aangetekend schrijven.

In Wallonië zijn verbouwingen enkel toegestaan indien kosten ervan niet meer bedragen dan één jaar huur. Huurder moet verhuurder in kennis stellen van zijn voornemen per aangetekend schrijven. Indien de verhuurder hiermee niet akkoord gaat, dient deze zich binnen tien kalenderdagen na ontvangst van deze aangetekende brief te verzetten.

In Brussel geldt dat elke verbouwing die nuttig is voor onderneming toegelaten is, nadat de huurder de verhuurder vóór aanvang werken bij aangetekende brief op de hoogte heeft gebracht van voornemen en verhuurder zich niet binnen tien werkdagen na ontvangst aangetekend schrijven daartegen verzet.