Politiek verlof : een overzicht naar aanleiding van de recente wijzigingen

Geschreven door Lexalert
Foto:

De Wet van 14/12/2018 houdende diverse arbeidsbepalingen heeft de Wet van 19/7/1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat aangevuld met een recht op politiek verlof voor de werknemers die lid zijn van een bijzonder comité voor de sociale dienst. Dit comité is bij Vlaams decreet verplicht op te richten vanaf 1/1/2019 in de Vlaamse gemeenten (behalve in de 6 Vlaamse randgemeenten en Voeren) en is bevoegd voor de beslissingen over de toekenningen van individuele steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

►Blijf op de hoogte over de acualiteit mbt arbeids- en sociale zekerheidsrecht via de up-to-date HR-recht met Claeys&Engels

Dezelfde wet van 14/12/2018 verduidelijkt ook dat de ‘districtsburgemeester’ wordt gelijkgesteld met de voorzitter van een bureau van een districtsraad en de ‘districtsschepen’ met een lid van dit bureau.

De uitvoeringsbepalingen zullen de verdere concrete regels hierover nog verder uitwerken. Hierbij alvast een overzichtstabel met de politieke mandaten (of ambten) en de duur van het politiek verlof.

Uitgeoefende mandaat of ambt door werknemers met uitzondering van werknemers werkzaam in vrij gesubsidieerd onderwijs en openbare sector

Duur politiek verlof

Opmerkingen

Nationaal niveau

 

Parlementaire afgevaardigden (Kamer, Senaat, regionale parlementen) of bestendig afgevaardigden maken geen aanspraak op politiek verlof.

Gewestelijk of gemeenschapsniveau

Voorzitter of lid (in Brussels Hoofdstedelijk Gewest) van

- GGC

- VGC

- FGC

1 dag / maand

 GGC = Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

1 dag / maand

VGC = Vlaamse Gemeenschapscommissie

1 dag / maand

FGC = Franse Gemeenschapscommissie

Voorzitter of lid van RDG

1 dag / maand

RDG = Raad Duitstalige Gemeenschap

Lid uitvoerend college van GGC, VGC, FGC, RDG

1 dag / maand

 

 Provinciaal niveau

Voorzitter of lid provincieraad

De periodes overeenstemmend met de zittingen van de provincieraad

 

Gemeentelijk niveau

Burgemeester of schepen

2 dagen / week

Of

Volledige schorsing gedurende min. 12 maanden

  • Recht à 2 dagen / week is niet beperkt tot 1 enkel mandaat
  • Recht à 12 maanden is telkens verlengbaar

Voorzitter of lid bureau van districtsraad, districtsburgemeester en districtsschepen

Voorzitter OCMW

Voorzitter of lid districtsraad

1 dag / maand

 

Gemeenteraadslid

Lid raad maatschappelijk welzijn

Gemeente <10.000 inw

0,5 dag / maand

  • Niet voor de burgemeester, schepenen, voorzitter of leden van het vast bureau

>10.000 - <50001

1 dag / maand

>50000

1 dag / maand

Lid vast bureau van raad maatschappelijk welzijn

Gemeente <10.000 inw

1 dag / maand

  • Niet voor de voorzitter ervan

                                                        

>10.000 - <50001

2 dagen / maand

>50000

2,5 dagen / maand